farnost Rožmitál

Archiv aktualit

Nejnovější zprávy naleznete zde.

12. května se koná v Kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále koncert skupiny Spirituál kvintet. Další informace v oznámeních ve Farním zpravodaji č. 5.

P. Kuník se omlouvá za nepublikování ohlášek v poslední době (ze zdravotních důvodů) a děkuje za pochopení.

Po změně času na letní (v noci ze soboty na neděli 24.-25. března 2012, kdy si posuneme ručičky hodinek o hodinu napřed) se o hodinu posouvá čas zahájení úterní bohoslužby (na 18.00) a modlitebních a biblických setkání (na 19.00) v Rožmitále, další informace ve Farním zpravodaji a v ohláškách.

Děkuji všem ochotným farníkům a farnicím, jakož i zaměstnancům Technických služeb, že dle svých možností pomohli s úklidem listí kolem kostela a fary.

Ve čtvrtek 17. listopadu bude od 17.00 hod. sloužena mše sv. ve Voltuši a ve čtvrtek 24. 11. od 14.30 hodin v Centru sociálních služeb v Rožmitále.

Další setkání farní rady se uskuteční o svátku sv. Cecílie, v úterý 22. listopadu od 19.00 hodin na faře.

Odpoledne s Jakubem Janem Rybou
V neděli 13. 11. znovu srdečně zveme na setkání pořádané Českou křesťanskou akademií v Rožmitále p. Třemš. a ve Hvožďanech pod názvem „Odpoledne s Jakubem Janem Rybou“ – komentovaná prohlídka expozice J. J. Ryby v Podbrdském muzeu. Začínáme v 15.30 hodin. Všechny zájemce slovem provede a se zajímavými a často i překvapivými informacemi o Rybovi seznámí Mgr. Ivana Hoyerová.

26. 11. po západu Slunce začíná advent

V sobotu 26. 11. bohoslužbou v 18,00 hod. v kostele sv. Jana Nepomuckého začneme, dá-li Pán, liturgicky slavit adventní dobu. Adventní věnce požehnáme, dá-li Pán, při této bohoslužbě a pak i při nedělní mši v kostele farním od 8.15 hod. Žehnání se uskuteční v tento den i při bohoslužbách ve Hvožďanech a v Bohutíně.

Diecézní setkání Schönstattské rodiny
Téma: Panna Maria a Duch Svatý
Místo a datum konání: Vlachovo Březí, sobota 22. 10. 2011

Program:
9:15 přivítání a společná modlitba v kostele Zvěstování Páně (u náměstí)
10:00 občerstvení
Základní škola Ducha Svatého
10:15 duchovní přednáška
11:15 sdílení ve skupinách a přímluvná modlitba Příležitost ke svátosti smíření
12:30 oběd, volno
13:45 Křížová cesta
14:30 Adorace
15:00 Mše svatá (P. Jan Mikeš)
16:00 Rozloučení a vyslání

Srdečně zve P. Jan Kuník. Z důvodu účasti na tomto setkání se začátek mše svaté v sobotu 22. 10. v Rožmitále posouvá na 19.00 hodin.

Koncert žáků a učitelů ZUŠ JJR
Koncert žáků a učitelů rožmitálské Základní umělecké školy připomene 246. výročí narození Jakuba Jana Ryby. Uskuteční se v neděli 24. října od 16.00 hod. ve farním kostele ve Starém Rožmitále a zazní při něm i skladby Jakuba Jana Ryby pro zpěv s doprovodem orchestru. Po skončení koncertu bude následovat krátká vzpomínka na J. J. Rybu u jeho hrobu na hřbitově.

Sbírka na Somálsko
Sbírka na Somálsko dne 21. 8. při mši svaté vynesla ve Starém Rožmitále 9 599 Kč, ve Hvožďanech 2 340 Kč, v Bohutíně 2 808 Kč. Sbírka byla poslána na příslušný účet ČKCH a bude použita na pomoc hladovějícím.

P. Kuník děkuje třem odvážným ministrantům za účast na setkání ministrantů v sobotu 10. září na Svaté Hoře.

P. Kuník oznamuje, že byl k 15. 9. k dosavadnímu úvazku ustanoven jako výpomocný duchovní in spiritualibus ve farnosti Třebsko, a to do předání farnosti pražské arcidiecézi.

Dovolená duchovního
Od 19. 9. do 1. 10. P. Jan Kuník nastupuje, dá-li Pán, řádnou dovolenou, pročež v této době nebudou v Rožmitále a okolí slouženy mše sv. Ty mše svaté, jejichž úmysly jsou napsány v tabulce, budou odslouženy v místě pobytu.
Výjimkou je sobota 24. září, kdy zde v městském kostele odslouží mši svatou s nedělní platností P. Jan Mikeš z Březnice. Spolu s panem děkanem P. Josefem Charyparem jsou také ochotni zastoupit ho v naléhavých záležitostech.
V sobotu 1. října už, dá-li Pán, chce P. Kuník slavit večerní mši svatou v městském kostele. V neděli pak bude farní mše svatá ve St. Rožmitále sloužena ze slavnosti sv. Václava.

Slavnost sv. Václava
Svatého patrona České země si letos z důvodu dovolené duchovního připomeneme až při bohoslužbách v neděli 2. října. Těm, kdo mají možnost, doporučujeme účast na Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi, kam březnická farnost vypravuje autobus. Zájemci se mohou hlásit u P. Jana Mikeše na tel. 724 292 901

Modlitba růžence
Měsíc říjen je zasvěcen úctě k Panně Marii Růžencové. Proto se budeme v říjnu před každou mší svatou modlit tuto krásnou a účinnou modlitbu. Výjimkou je čtvrtek, kdy se růženec pomodlíme až po skončení ranní mše sv.

V neděli 2. 10. zveme ve 14,00 hodin do Zalán všechny farníky na krátkou bohoslužbu v kapli sv. Václava s průvodem k opravenému kříži, který bude požehnán při bohoslužbě slova.

V úterý 4. 10. v 19,00 hod. je plánováno zasedání Farní rady Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál, a to na faře ve Starém Rožmitále.

Biblické a modlitební hodiny
Od středy 5. 10. zvu všechny zájemce do malého sálu Společenského centra v Rožmitále na náměstí, kde se vždy po mši svaté (tedy v 19,00 hod.) můžeme pravidelně setkat, a to každý týden, takto:

V sudé týdny (tedy od 5. 10.) na biblickou hodinu a v liché týdny (tedy od 12. 10.) na společenství modlitby. Program upřesníme v ústních ohláškách v neděli 2. 10.

Na biblických hodinách bych se rád setkal "pouze" nad biblickým textem. Tato setkání mají pomoci k tomu, aby se Bible stala součástí našeho života a byla by škoda utíkat od Božího slova. Při jednom setkání se můžeme věnovat domluvenému úseku (obvykle jedné kapitole) biblického textu, Boží slovo si na úvod přečteme a po krátkém komentáři pokračuje přemýšlení i diskuse o přečteném, do které se může zapojit každý z přítomných. Závěr setkání pak tvoří modlitba.

Několik prvních setkání by bylo myslím dobré věnovat i obecným zásadám důležitým pro čtení a výklad Bible. Toto je samozřejmě návrh, který lze po modlitbě a připomínkách zúčastněných doladit na prvním. setkání.

Na společenství modlitby můžeme nenásilnou formou naplnit slova Pána Ježíše "Kde jsou dva nebo tři shromáždění ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich..." Náplň setkání by, dá-li Pán, byla vždy trochu jiná: postupně můžeme zakusit různé formy modlitby – meditativní i hlasité: např. breviář, různé zpěvy, litanie, růženec, adoraci, přímluvné modlitby, ale též meditace nad Písmem a jinými duchovními texty apod., to vše s doprovodem knihy Anselma Grüna: Modlitba jako setkání (Karmelitánské nakladatelství, 2002).

Jistě bychom zde také mohli Bohu vkládat do rukou naše konkrétní naléhavé úmysly a společně se za ně domluvenou formou modlit. I toto je pouze návrh, který bychom mohli po modlitbě a připomínkách zúčastněných na prvním setkání upravit.

Pokud byste měli zájem o jinou formu setkávání se, např. o rozhovory o víře, sdílení, či jiný typ společenství, rád s Vámi prodiskutuji Vaše návrhy po dovolené a můžeme se domluvit na jiných termínech a dalších formách setkávání.


Ve čtvrtek 6. 10. v 18.00 je plánována další mše svatá v kapli na Voltuši. Srdečně zveme!

Ve čtvrtek 13. 10. ve 14.30 hod. se chystá další mše svatá v Centru sociálních služeb.

Posvícení
V sobotu 8. října oslavíme výročí posvěcení městského kostela. Slavnost výročí posvěcení farního kostela a kostela ve Hvožďanech, u nichž není známo přesné datum konsekrace, si letos připomeneme v tradičním termínu havelského posvícení, tedy v neděli 16. října.

Zasílání FZ e-mailem
Zájemci, kteří by rádi dostávali Farní zpravodaj v elektronické podobě e-mailem, mohou zaslat svůj e-mail na adresu redaktorky FZ: IvanazR(a)seznam.cz - (a) nahraďte zavináčem.

Děkujeme novoknězi P. Jan Mikešovi z Březnice za udělení novokněžského požehnání.

Schůzka farní rady
Ve středu 7. 9. v 19.00 hodin je plánováno zasedání Farní rady Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál, a to na faře ve Starém Rožmitále.

Mše svatá ve Voltuši a v Centru sociálních služeb
Ve čtvrtek 8. 9. v 18.00 hod. je plánována po nějaké době první všednodenní mše svatá v kapli ve Voltuši. Srdečně zveme! Ve čtvrtek 15. 9. ve 14.30 hod. se chystá další mše svatá v Centru sociálních služeb.

V pátek 9. 9. v 11.00 hod., dá-li Pán, přivítáme v kostele Povýšení sv. Kříže snoubence p. Josefa Valentu a sl. Lenku Jeníčkovou, kteří zde hodlají uzavřít manželství.
V neděli 18. 9. srdečně zveme na poutní mši svatou v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále. V rámci poutní bohoslužby připravujeme žehnání dožínkového věnce a poděkování za úrodu.

Setkání ministrantů
V sobotu 10. 9. srdečně zveme na 9. hodinu všechny ministranty současné i zájemce o tuto službu na Svatou Horu, kde se koná Setkání ministrantů.
Program akce:
8.30 sraz před farou ve Starém Rožmitále
9.00 Svatá Hora – mše svatá
10.00 Setkání ve velkém sále: duchovní obnova, dotazy, praktické připomínky k ministrantské službě...
cca 11.30 oběd, volno
13.00 odjezd na Makovou Horu
13.30 hry
cca 15.00 zakončení

Správa farnosti Třebsko a dovolená duchovního Během září bych měl k dosavadnímu úvazku převzít bohoslužby ve farnosti Třebsko jako výpomocný duchovní in spiritualibus, a to do předání farnosti pražské arcidiecézi.
Od 19. 9. do 1. 10. plánuji, dá-li Pán, čerpat řádnou dovolenou, pročež v této době nebudou v Rožmitále a okolí slouženy mše sv. Výjimkou je sobota 24. září, kdy zde v městském kostele odslouží mši svatou s nedělní platností P. Jan Mikeš z Březnice. Spolu s panem děkanem P. Josefem Charyparem jsou také ochotni mne zastoupit v naléhavých záležitostech. Případné intence v době dovolené odsloužím v místě pobytu. V sobotu 1. října už, dá-li Pán, chci slavit večerní mši svatou v městském kostele.

Výuka náboženství v Romžmitále bude v tomto školním roce každý pátek jako vloni. T.j. 1. sk. (1.-4. tř.) 12:30-13:30, 2. sk. (5.-8. tř.) 13:40-14:20.

V sobotu 13. srpna bude od 14:00 hod. sloužena poutní mše svatá ve Vacíkově. Nedělní mše svaté 14. 8. 2011 budou, dá-li Pán, z Nanebevzetí P. Marie.

Na čtvrtek 18. srpna je v rožmitálském domově důchodců plánována od 14:30 hod. mše sv.

Generální úklid fary
P. Kuník prosí odhodlané muže a ženy o pomoc při generálním úklidu fary a přilehlých budov, který je plánován na sobotu 20. 8. od 9:00 hod. Otec Jan předem velice děkuje nejen všem, kdo přijdou pomoci s vlastním úklidem, ale i všem, kdo pomohou se zajištěním občerstvení a případného táboráku. Vše bude ještě upřesněno v pravidelných ohláškách.

Sbírka na pomoc Somálsku a Etiopii
Kdo by chtěl pomoci lidem v Somálsku a Etiopii, kteří trpí hladem v důsledku dlouhodobého sucha a jsou nuceni putovat ve velkém horku vyprahlou krajinou bez vody a jídla do uprchlických táborů v Keni a Etiopii, kde by mohli získat potraviny a pitnou vodu, může příspět do speciálně označené pokladničky (Charita „Sbírka Somálsko“), která je umístěna ve farním kostele na stolku pod kůrem, a to do neděle 21. 8. Vybraná částka pak bude odeslána na sbírkový účet Charity ČR Praha.
Pomoci můžete i dárcovskou SMS ve tvaru DMS CHARITACR – zaslat na č. 87777 (cena DMS je 30 Kč, Charita obdrží 27 Kč).

Mimořádné bohoslužby:

 • Neděle 7. 8. v 10:30, Třemšín, kaple Proměnění Páně.
  V tento den se bohoslužby v Rožmitále, Hvoždaněch ani Bohutíně nekonají.
 • Sobota 13.8. ve 14:00, Vacíkov, kaple Nanebevzetí P. Marie.

  Od 1.7.2011 se administrátorem římskokatolických farností Starý Rožmitál, Hvožďany a Bohutín stává P. Jan Kuník, dosavadní správce římskokatolických farností Chotoviny, Miličín, Neustupov, Borotín, Střezimíř a Hoštice.
  Děkujeme dosavadnímu administrátorovi, P. Ivo Prokopovi, za jeho požehnanou službu. Přejeme mu do služby v římskokatolických farnostech Borovany, Jílovice a Mladošovice hodně Božích darů!

  V úterý 1. a ve středu 2. března budu mít v Českých Budějovicích studijní povinnosti. Z tohoto důvodu nebude v úterý 1. března sloužena v Rožmitále mše sv. Středeční mše se uskuteční jako obvykle.

  Popeleční středa
  Ve středu 9. března začíná letošní čtyřicetidenní půst, příprava na Velikonoce. V tento den bude při mši sv. udílen věřícím popelec na znamení pomíjivosti tohoto světa a naší ochoty usilovat o to, co je věčné. Popeleční středa je dnem přísného postu, kdy bychom si měli odříci nejen masité pokrmy, ale také se omezit v množství jídla a nasytit se pouze jednou za celý den. Naopak bychom se měli v tento den věnovat modlitbě a přijít na mši sv. Také bychom se měli začít připravovat na svátost smíření, kterou má každý křesťan přijmout minimálně jednou do roka. Pro ty, kdo z vážných důvodů nemohou přijít v tento den na bohoslužbu, bude udílen popelec i následující neděli 13. března.
  Pozor: na Popeleční středu 9. 3. bude mše sv. v městském kostele od 18.00 hodin!

  V době postní se budeme opět modlit pobožnost Křížové cesty vždy v pátek a v neděli půl hodiny přede mší svatou. Poprvé bude Křížová cesta slavena už na Popeleční středu.

  Ve čtvrtek 10. března bude složena první postní mše v rožmitálském domově důchodců. Při této mši bude též udílen popelec. Bohoslužba začne ve 14.30 hod.

  Změna bohoslužeb
  V pátek 18. února se večer zúčastním dobročinného představení divadla Járy Cimrmana v Praze. Z tohoto důvodu bude mše sloužena již ráno od 8.30 hod.

  Přednáška ČKA
  V pátek 18. února se v rámci České křesťanské akademie uskuteční přednáška Mgr. Štěpánky Černé "Osud svobodných matek ve společnosti 17. a 18. století ve světle evidenčních a trestně právních pramenů". Začátek přednášky bude v 18.30 hod. v Modrém salonku ZUŠJJR na náměstí v Rožmitále.

  Druhá únorová mše sv. v domově důchodců bude sloužena ve čtvrtek 24. února od 14.30 hod.

  Mše se zaměřením na děti a mládež, při níž nám opět zahrají a zazpívají Třemšínská kvítka, se bude konat v sobotu 26. února v městském kostele od 18.00 hod.

  Ve středu 2. února oslavíme svátek Uvedení Páně do chrámu, při němž se tradičně žehnají svíce "hromničky". Mše bude až od 18.00 hod., aby se mohli jí zúčastnit i dojíždějící a déle pracující. Hromničky budou k dispozici i v neděli ve farním kostele.

  Na čtvrtek 3. února připadá památka svatého biskupa a mučedníka Blažeje. Požehnání, aby nás Bůh na jeho přímluvu chránil od všech nemocí a všeho zla, si budeme vyprošovat na konci ranní mše v městském kostele a též v neděli v kostele farním.

  Mimořádná změna
  V pátek 4. února musím odjet do Prahy. Z tohoto důvodu odsloužím mši sv. v městském kostele již ráno od 8.30 hod.

  V měsíci únoru nás první mše v domově důchodců čeká ve čtvrtek 10.2. Začne opět jako obvykle ve 14.30 hod.

  Děkuji srdečně všem, kdo se zúčastnili adorace při oslavě našeho osadního svátku ve středu 19. ledna. Jejich modlitby určitě velice prospěly naší diecézi i nám všem.

  V době od 18. do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Připojme i my tento úmysl ke svým každodenním modlitbám.

  Osadní svátek
  Ve středu 19. ledna slaví naše farnost osadní svátek – den, kdy se před vystavenou Nejsvětější svátostí modlíme za naši českobudějovickou diecézi. Výstav eucharistie začne v městském kostele od 13.00 hod. Mše sv. bude v obvyklý čas, tedy od 17.00 hod. a bude zakončena svátostným požehnáním. Pro zájemce o adoraci bude v kostelích připraven rozpis, do nějž se mohou zapsat.

  V úterý 25. ledna se zúčastním besedy České křesťanské akademie v Třeboni. Z tohoto důvodu nebude v rožmitálském městském kostele večerní mše sv. Intenci odsloužím v místě pobytu.

  Druhá lednová mše sv. v rožmitálském domově důchodců je plánována na čtvrtek 27. ledna. Začátek bude jako obvykle od 14.30 hod.

  Přednáška ČKA
  V pátek 28. ledna se uskuteční v rámci křesťanské akademie přednáška Mgr. Adély Šmilauerové „Řád bosých augustiniánů a jeho význam v Čechách“. Začátek přednášky bude od 18.00 hod. v Modrém salonku v budově ZUŠ na rožmitálském náměstí.
  Z důvodu přednášky bude 28. 1. mše sv. v Rožmitále mimořádně již od 17.30 hod.

  Zpovědní den
  I letos bude jako poslední záchrana pro ty, kdo nestačili přijmout svátost smíření dříve, sloužit zpovědní den ve středu 22. prosince. P. Prokop bude zpovídat v měst. kostele už od 15.30 hod. Kolem 17.00 hod. pak přijede zpovídat i pan děkan Charypar z Březnice. Kvůli zpovídání bude sloužena mše sv. až od 18.00 hod. Po mši bude P. Prokop podle potřeby zpovídat též. Na Štědrý den ani na Boží hod se zpovídat nebude.

  Poslední bohoslužba v tomto kalendářním roce bude slavena v rožmitálském domově důchodců ve čtvrtek 23. 12. od 14.30 hod. První mše v roce novém pak bude sloužena ve čtvrtek 13. 1. 2011.

  Vánoční bohoslužby
  Pořad mší sv. o nejvýznamnějších svátcích vánočního období najdete ve zpravodaji a na stránce s bohoslužbami. Zde ještě upozornění na některé změny, k nimž dochází o "všedních" vánočních dnech.

  • V pondělí 27. 12. bude v městském kostele sloužena mše sv. ke cti sv. Jana Evangelisty, a to od 18.00 hod. Na závěr bohoslužby se bude konat tradiční obřad žehnání vína.
  • V úterý 28. 12. mše sv. nebude.
  • Ve středu 29. 12. se na mši sv. sejdeme již ráno v 8.30 hod. Večer totiž bude koncert Třemšínských kvítek.
  • Ve čtvrtek 30. 12. bude mše jako obvykle, tedy od 8.30 hod.
  • Po Novém roce bude P. Prokop čerpat krátké volno a mše od pondělka 3. 1. do čtvrtka 6. 1. nebudou. Intence P. Prokop odslouží v Českých Budějovicích.

  Tříkrálovou vodu, křídu a kadidlo požehnáme o slavnosti Zjevení Páně letos už v neděli 2. 1. Přineste si vhodné nádobky na svěcenou vodu. Na kadidlo, křídu a sůl budou k dispozici vhodné sáčky.

  Třemšínská kvítka voní Vánocemi
  Zveme všechny a zvláště pak naše milé farníky, kteří nás vždy podporují svou účastí, na Koncert provoněný vánocemi, který letos připravujeme na středu 29. 12. v 17 hodin v městském kostele Sv. Jana Nepomuckého. Bude sice zima, ale na konci se zahřejeme horkým čajem nebo svařáčkem, a hlavně - myslíme si, že společně nám bude fajn. Srdečně zvou všechna Třemšínská kvitka.

  Nabídka od farníků: Přecházíme na plynové vytápění. Máme šest let starý, plně funkční kotel Dakon. Protože jsou místa, kam nikdy plyn zaveden nebude, nabízíme kotel (případně i s radiátory a potrubím) za velmi nízkou cenu. Možno přijít k nezávazné prohlídce. Manželé Hořejších, Tyršova ulice 326 (Na drahách), Rožmitál pod Třemšínem.

  Ve středu 8. prosince o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie bude sloužena mše sv. v městském kostele od 18.00 hod., aby byla umožněna účast i těm, kdo mají delší pracovní dobu či dojíždějí.

  V rožmitálském domově důchodců bude sloužena mše sv. ve čtvrtek 9. prosince od 14.30 hod.

  Prosincová biblická hodina se bude konat na faře v Bohutíně ve čtvrtek 16. 12. Začátek je plánován na 18.30 hod.

  V pátek 17. prosince bude sloužena mše sv. v městském kostele již ráno od 8.30 hod. Večer totiž P. Prokop povede duchovní obnovu v Písku.

  V sobotu 18. prosince k nám skauti opět přivezou světlo z Ježíšova rodiště Betléma. Uví-táme je, jako již tradičně v městském kostele v 16.30 hod. Poté bude možnost si světlo odnést do svých domovů.

  V neděli 19. prosince po mši sv. (zhruba v 10.30 hod.) budeme mít ve hvožďanském kostele příležitost vyslechnout předvánoční vystoupení dětského sboru tamní základní školy.

  Zajímavé internetové stránky
  P. Prokop upozorňuje na zajímavé stránky www.apologia.cz, jejichž autor, jeho někdejší spolužák P. David Vopřada, se pokouší velice fundovaně a kultivovaně odpovídat na různé dotazy ohledně víry a objasňuje mnohé sporné záležitosti, vytýkané křesťanům. Stránky jsou zdrojem zajímavých informací a poučení, abychom svou víru lépe poznali a dovedli o ní hovořit i s druhými.

  Biblická hodina v Bohutíně
  Ve čtvrtek 11. listopadu se na faře v Bohutíně koná biblická hodina s tématem Eschatologie, apokalyptika – poslední věci světa a člověka. Začátek bude v 18.30 hod.

  Vzhledem k tomu, že se v pátek 12. 11. zúčastním večerního koncertu duchovní hudby ve Lnářích, odsloužím mši sv. mimořádně již ráno od 8.30 hod. v městském kostele.

  V neděli 14. listopadu bude P. Prokop sloužit od 10.00 hod. poutní mši ke cti sv. Martina v Tochovicích. Z toho důvodu se uskuteční ve hvožďanském kostele bohoslužba slova, kterou povede pan jáhen z Březnice Mgr. Jan Mikeš.

  Exercicie duchovního
  V listopadu se pravidelně účastním kněžských duchovních cvičení na Svaté Hoře. Ani letošek nebude výjimkou. Od nedělního večera 14. 11. do sobotního dopoledne 20. 11. 2010 tudíž nebudu přítomen ve farnosti a nebudu po většinu dne ani dostupný na mobilním telefonu. Případné závažné záležitosti mi prosím raději sdělte pomocí SMS. V nezbytných případech mne jako obvykle bude zastupovat pan děkan Charypar z Březnice. Intence mší sv. odsloužím na Svaté Hoře.

  Pravděpodobně poslední svatba v letošním roce se uskuteční v sobotu 20. listopadu ve starožmitálském kostele. Ve 14.00 hod. zde vstoupí do stavu manželského pan Martin Částka z Voltuše a slečna MUDr. Veronika Vandasová.

  Česká křesťanská akademie pořádá v neděli 21. listopadu od 16,00 hodin v Modrém salonku ZUŠJJR na Náměstí v Rožmitále pod Třemšínem přednášku Mgr. Ivany Hoyerové na téma "Život a dílo Jakuba Jana Ryby – omyly a fakta".

  Ve čtvrtek 25. listopadu bude od 14.30 hod. sloužena mše v rožmitálském domově důchodců.

  Žehnání adventních věnců
  První adventní neděle letos připadá na 27. 11. Adventní věnce budou žehnány již v předvečer při sobotní mši sv. od 18.00 hod. v městském kostele a pak samozřejmě i při nedělní mši v kostele farním od 8.15 hod. Žehnání se uskuteční v tento den i při bohoslužbách ve Hvožďanech a v Bohutíně.

  Upozornění
  V pátek 26. listopadu bude večerní mše sv. mimořádně již od 17.00 hod. P. Prokop po ní musí odjet do Českých Budějovic na seminář na teologické fakultě. Ve středu 1. prosince bude mít večer přednášku na Dobříši. Z této příčiny odslouží mši sv. v tento den již ráno od 8.30 hod. Mše ve čtvrtek 2. prosince bude taktéž od 8.30 hod.

  Při misijní neděli 24. října se vybralo ve starorožmitálské farnosti 10 559,- Kč. Ve Hvožďanech pak 3 437,- Kč a v Bohutíně 1 585,- Kč. Všem dárcům patří upřímné poděkování.

  Změny v konání bohoslužeb
  V úterý 26. října nebude mimořádně sloužena mše sv. v městském kostele. V Českých Budějovicích bude mít P. Prokop studijní povinnosti a neví přesně, v kolik hodin se vrátí. O státním svátku 28. října bude mše jako obvykle, tedy od 8.30 hod. v městském kostele. Na slavnost Všech svatých v pondělí 1. listopadu je mše plánována ve farním kostele ve Starém Rožmitále, a to od 18.00 hod. Po mši bude, jako každý rok, následovat pobožnost za zemřelé u kříže na místním hřbitově. P. Prokop doporučuje přinést si na tuto pobožnost svíčky či baterky, a to nejen pro větší působivost večerního shromáždění, ale i z praktických důvodů, neboť na hřbitově bývá už hodně tma. Na "dušičky" 2. listopadu bude ráno sloužena tichá mše sv. v 8.30 hod. ve farním kostele. Večer pak od 18.00 hod. v kostele městském. Ve Hvožďanech bude mše v 16.00 hod. V Bohutíně bohoslužby nebudou a na zesnulé vzpomeneme již v neděli 31. října.

  V noci ze soboty 30. na neděli 31. října se vrátíme opět k řádnému středoevropskému času. Ručičky hodinek se posunou o jednu hodinu zpět a ráno si tedy budeme moci přispat. V souvislosti se změnou času dojde od 3. listopadu i k změně času konání večerních mší sv. v úterý a ve středu. Budou slouženy již od 17.00 hod. V pátek a v sobotu zůstává dosavadní čas, tedy od 18.00 hod.

  V neděli 31. října se koná v kostelích tak zvaná dušičková sbírka, jejíž výtěžek bude určen pro českobudějovickou diecézní charitu.

  Na zesnulé vzpomeneme také v rožmitálském domově důchodců, a to ve čtvrtek 4. listopadu, kdy zde bude slavena mše sv. od 14.30 hod.

  Brigáda – úklid listí
  Úklid hojné úrody listí v okolí farního kostela ve Starém Rožmitále je letos plánován na sobotu 6. listopadu dopoledne. P. Prokop prosí o vaši pomoc a hojnou účast, aby se vše podařilo uklidit co nejrychleji, a též doporučuji přinést si své hrábě a případně i přivézt kolečko. Listí je třeba dostat k silnici, aby je mohly technické služby odvézt. S úklidem začneme zhruba v 8.30 hod. Vzhledem k letošnímu nejistému počasí by se mohlo přihodit, že už napadne sníh. V tom případě bychom brigádu přesunuli na příští sobotu 13. listopadu a doufali, že sníh mezi tím roztaje. Listí je možno samozřejmě také hrabat již nyní. P. Prokop bude velice vděčný každému, kdo nebude čekat na brigádu a podle svých možností věnuje úklidu listí trochu svého času a sil.

  Plnomocné odpustky
  Připomínám možnost získat v době na počátku listopadu plnomocné odpustky pro duše v očistci. Podle ustanovení církve lze tyto odpustky získat 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den při návštěvě kteréhokoli kostela. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Sv. Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je též možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky pro duše v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

  Posvícení
  Slavnost výročí posvěcení kostela si letos připomeneme v tradičním termínu havelského posvícení, tedy v neděli 17. října a to jak ve Starém Rožmitále, tak i ve Hvožďanech a Bohutíně. V Bohutíně bude po mši sv. následovat ještě požehnání opraveného zvonu v kapličce na Řimbabě.

  Druhá říjnová mše v domově důchodců je plánována na čtvrtek 21. 10. od 14.30 hod.

  I v letošním roce se koná v našich kostelích o misijní neděli 24. října sbírka na podporu šíření víry, vzdělání a lidštějšího života v chudých misijních zemích.

  Koncert žáků a učitelů ZUŠ J. J. Ryby
  Koncert žáků a učitelů rožmitálské Základní umělecké školy připomene 245. výročí narození Jakuba Jana Ryby. Uskuteční se v neděli 24. října od 16.00 hod. ve farním kostele ve Starém Rožmitále. Po skončení koncertu bude následovat krátká vzpomínka na J. J. Rybu u jeho hrobu na hřbitově.

  Svatého patrona České země si letos připomeneme při slavnostní mši sv. v úterý 28. září od 18.00 hod. v městském kostele. Těm, kdo mají možnost, doporučuje P. Prokop účast na Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi, jejíž program je zveřejněn v aktuálním čísle Farního zpravodaje. Přímý přenos bohoslužby ze Staré Boleslavi bude také od 10.00 hod. vysílat ČT 2.

  Krásná socha sv. Jana Nepomuckého v městském kostele nám bude připomínat pana M. Foltu, který nám ji před několika lety daroval a nyní zemřel ve věku 86 let. S panem Foltou se rozloučíme při pohřbu ve středu 29. září od 12.00 hod. v městském kostele sv. Jana Nepomuckého. Vzpomeňme na štědrého dárce i na jeho již také zesnulou manželku v modlitbě.

  Dětská diecézní pouť
  V sobotu 2. října 2010 se v Sušici na „Andělíčku“ uskuteční Dětská diecézní pouť. Program začíná v 10.00 hod. putováním účastníků ze sušického autobusového nádraží ke kapli Anděla Strážce, kde bude v 11.00 hod. otec biskup Jiří Paďour sloužit mši sv. Následuje oběd z vlastních zásob a návštěva zajímavých míst v okolí kaple podle vlastního výběru.

  První říjnová mše v domově důchodců bude sloužena ve čtvrtek 7. října od 14.30 hod.

  V kapli sv. Františka ve Věšíně bude slavena poutní mše sv. v sobotu 9. října od 16.00 hod. Budou při ní také požehnány nově zrekonstruované historické varhany.

  V neděli 10. října v 16.00 hod. uzavře církevní sňatek ve farním kostele ve Starém Rožmitále slečna Anežka Hochmutová s panem Václavem Šmolíkem. Doprovoďme snoubence při jejich důležitém životním kroku svou modlitbou. Můžeme tak Anežce poděkovat i za její činnost ve sboru Třemšínských kvítek.

  Měsíc říjen je zasvěcen úctě k Panně Marii Růžencové. Proto se budeme v říjnu před každou mší modlit tuto krásnou a účinnou modlitbu. Výjimkou je čtvrtek, kdy se růženec pomodlíme až po skončení ranní mše sv.

  Česká televize uvádí velice zajímavý seriál natočený ve spolupráci s knězem a přírodovědcem Markem Orko Váchou nazvaný „Tančící skály“. Seriál se věnuje otázkám jako je stvoření světa, vznik člověka, evoluce, vztah víry a vědy. Jednotlivé díly se vysílají na ČT 2 vždy v neděli od 11.10 hod. (www.tanciciskaly.cz)

  V neděli 5. září se uskuteční v kostelích českobudějovické diecéze sbírka na podporu našich bohoslovců. Bohoslovci jsou mnohdy už ve věku, kdy je nemohou na studiích podporovat rodiče a musí si už také, na rozdíl od mladších studentů, platit pojištění. Při pobytu v semináři jsou také omezené možnosti přivydělat si nějakou brigádou a ne každý si dokáže předem na šest let studia našetřit. Je tedy velice vítána každá podpora.

  Dovolená
  V době od 6. do 18. září nebudou v Rožmitále slouženy mše sv. Výjimkou je sobota 11. září, kdy zde v městském kostele odslouží mši s nedělní platností pan děkan Charypar z Březnice, který je také ochotný P. Prokopa zastoupit v naléhavých záležitostech. Intence v době dovolené P. Prokop odslou69 v místě pobytu. V sobotu 18. září večerní mše ještě nebude, vzhledem k pozdějšímu návratu P. Prokopa. V neděli 19. září už samozřejmě budou mše opět podle běžného pořadu. V tento den také oslavíme pouť (Povýšení sv. Kříže) v našem starorožmitálském kostele a poděkujeme za letošní úrodu.

  Na čtvrtek 23. září je plánována mše sv. v domově důchodců. Začátek bude jako obvykle v 14.30 hod. ve společenské místnosti ve 3. patře.

  V úterý 31. srpna bude mše sv. v městském kostele sloužena mimořádně už ráno od 8.30 hod. Ve středu 1. září zde mše nebude. Ve čtvrtek 2. září pak až večer od 18.00 hod.

  Svěcení jáhnů
  V sobotu 4. září od 10.00 hod. bude udělovat diecézní biskup Mons. Jiří Paďour, OFMCap. jáhenské svěcení třem kandidátům kněžství: Mgr. Vojtěchu Vágaiovi z Větřní u Českého Krumlova, Mgr. Tomáši van Zavrelovi z Lomce a Mgr. Janu Mikešovi ze Čkyně. Provázejte, prosím, tyto svěcence svými modlitbami. Farnost Březnice vypravuje na tuto slavnost autobus a přihlásit se mohou i farníci z okolí. Bližší informace podá březnický pan děkan Charypar, tel. 731 402 871.

  První srpnová bohoslužba v rožmitálském domově důchodců připadá na čtvrtek 5.8. Začátek bude jako obvykle od 14.30 hod. V tutéž dobu zde bude sloužena mše sv. i ve čtvrtek 26.8.

  Pouť na Třemšíně
  Svátek Proměnění Páně oslavíme i letos poutí na Třemšín, která se uskuteční v neděli 8. srpna. Mše u třemšínské kaple začne v 10.30 hod. Pro ty, kdo nemohou putovat pěšky či na kole, bude zajištěno zpřístupnění cesty k třemšínské boudě. V tento den nebude mše sv. ve Starém Rožmitále, ve Hvožďanech ani v Bohutíně.

  V měsíci červenci budou slouženy mše v rožmitálském domově důchodců ve čtvrtek 8.7. a 22.7. Začátek bude vždy od 14.30 hod.

  Ve středu 7. července musím odjet do Prahy a neznám přesně čas návratu. Mši sv. proto raději překládám o hodinu později na 19.00 hod. Sloužena bude ve Starém Rožmitále.

  Prapor sdružení dobrovolných hasičů z Voltuše bude požehnán v sobotu před Anenskou poutí, t.j. 24.7. Obřad se uskuteční před místní kaplí od 13.00 hod.

  Poutníci z Boršova
  V sobotu 24.7. budeme mít též možnost přivítat v naší farnosti poutníky z Boršova u Českých Budějovic vedené jejich panem farářem a místním rodákem P. Hamplem. Putují na Svatou Horu a zastaví se u nás kolem 14.00 hod., aby si prohlédli starorožmitálský kostel. S vděčností můžeme vzpomenout na velice milé přivítání, jehož se nám dostalo v Boršově při našem zájezdu na jih Čech v roce 2009.

  Mše ve Hvožďanech a pouť ve Voltuši a Bohutíně
  Na neděli 25.7. nám připadají dvě krásné pouti. Svatou Annu si připomeneme poutí v kapli na návsi ve Voltuši od 9.45 hod. V Bohutíně pak bude následovat pouť k patronce zdejšího kostela sv. Máří Magdaléně, která začíná v 11.30 hod. Z důvodu těchto poutí bude mše sv. ve Hvožďanech mimořádně sloužena již v sobotu 24.7. od 16.00 hod. a v neděli nebude.

  V souvislosti s bohutínskou poutí se koná slavnostní otevření expozice ve strojovně bývalého dolu na Řimbabě a zpřístupnění řimbabské štoly. Akce začíná ve 13.00 hod. a v jejím rámci bude u kapličky na Řimbabě požehnán spolkový prapor a zpřístupněná štola.

  V době od 26. do 30. července bude P. Prokop čerpat dovolenou. Mše sv. v Rožmitále tudíž nebudou a intence budou odslouženy v místě pobytu. V neodkladných případech bude P. Prokop k dispozici i o dovolené, neboť neplánuji odjet z farnosti nikam daleko.

  Množí se dotazy, kdy bude oblíbená třemšínská pouť. Letos je plánována na neděli 8. srpna a mše bude u kaple na Třemšíně sloužena od 10.30 hod.

  V úterý 22. června má P. Prokop úřední jednání v Českých Budějovicích. Z tohoto důvodu nebude v městském kostele mše sv. Intence bude odsloužena v místě pobytu.

  Na čtvrtek 24. června připadá mše sv. v rožmitálském domově důchodců. Začátek bude jako obvykle ve 14.30 hod. ve společenské místnosti ve 3. patře.

  Při nedělní mši sv. 27. 6. přistoupí v naší farnosti k 1. sv. přijímání pět dětí. P. Prokop prosí o modlitby za tyto děti, aby přijetí Nejsvětější svátosti bylo opravdu začátkem jejich velkého přátelství s Kristem. Zpověď těchto dětí se uskuteční v pátek 25. 6. a sobotu 26. 6. vždy přede mší sv. v městském kostele. Jsou zváni též rodiče, aby šli dětem příkladem a také přistoupili k svátosti smíření.

  Vypuknutí prázdnin oslavíme jako každý rok táborákem na farní zahradě. Letos je naplánován na pátek 2. července. Začne zhruba v 19.30 hod. Zvány jsou nejen děti, ale i dospělí farníci.

  V neděli 4. července se z důvodu pouti ve Hvožďanech nekoná mše sv. v Bohutíně

  V úterý 8. června nebude kvůli účasti P. Prokopa na pravidelném školení mladých kněží na biskupství v Českých Budějovicích sloužena v Rožmitále mše sv. Intence bude odsloužena v místě pobytu.

  V čtvrtek 10. června bude v rožmitálském domově důchodců sloužena mše sv. od 14.30 hod.

  Zájezd
  Naše farnost ve spolupráci s KDU-ČSL pořádá poutní zájezd do západních Čech. Odjezd je plánován na 6.00 hod. z autobusového nádraží. Navštívíme klášter v Plasích, poutní místo v Mariánské Týnici, vodní hrad Švihov a katakomby v Klatovech. Mše bude sloužena v klášterním kostele v Plasích. Cena jízdného je 300,- Kč. Děti do 15 let mají jízdné zdarma. Vstupné do objektů si platí každý sám. Závazné přihlášky u paní Jaroslavy Liškové, tel. 728 241 715.
  Z důvodu zájezdu nebude v Rožmitále sloužena večerní mše sv.

  Poděkování
  Na sobotu 22. května letos připadla dětská vikariátní pouť, která se konala v Nepomuku u Plzně. P. Prokop děkuje všem, kdo se věnovali přípravě této akce, která se opět velice vydařila. Především paní katechetce Hochmutové a manželům Holanovým. Za milé přijetí si zasluhuje vděčnost pan vikář Slávek Holý. Jako vždy nás spolehlivě vezl pan Štěpán. Ale velkou zásluhu mají také senioři z domova důchodců, kteří se za zdar pouti účinně modlili. Ti všichni a ještě mnoho dalších dobrovolníků pomohli dětem prožít velice hezký a užitečný den.
  Podobně nemohu zapomenout na poděkování panu Marešovi, sakristánovi našeho kostela a Jiřímu Matějkovi, za pomoc při májové pobožnosti u Panny Marie Březnické. Díky i všem, kdo se nezalekli deště a přišli i na tuto tradiční pouť.

  Diecézní pouť v Prachaticích
  Diecézní pouť českobudějovické diecéze se letos koná v rodišti našeho patrona sv. Jana Nepomuckého Neumanna o jeho svátku 19. června. Poutní mši sv. bude sloužit Mons. Jiří Paďour, OFMCap., biskup českobudějovický od 10.00 hod. Bohatý program pak bude zakončen svátostným požehnáním v 15.00 hod. Všichni poutníci jsou srdečně zváni.

  V úterý 25. května se v Prachaticích koná kněžský den. Vzhledem k mé účasti na tomto setkání nebude v Rožmitále slavena mše sv. Intenci odsloužím v prachatickém kostele.

  Ve čtvrtek 27. května bude v domově důchodců opět sloužena mše sv. Začátek je jako obvykle ve 14.30 hod.

  Májová u Panny Marie Březnické
  Poslední májová pobožnost se letos uskuteční v neděli 30. května v přírodě u sochy Panny Marie Březnické v lesích mezi Voltuší a Roželovem. Třemšínská kvítka přislíbila doprovodit zpěvem tuto krásnou pobožnost, která začne v 16.00 hod. Po májové bude následovat společné posezení při opékání špekáčků. Pro ty, kdo nemohou přijít pěšky či dojet na kole, bude zajištěno povolení k vjezdu a otevření závory. Vzhledem k letošnímu nestálému počasí je třeba také uvést, že akce se v případě velmi nepříznivé povětrnosti (déšť, vítr, zima) nekoná a májová začne jako obvykle až od 17.00 hod. ve farním kostele.

  Možná jste si všimli, že u cesty kolem Sobenského rybníka se objevila dřevěná boží muka s obrázkem sv. Huberta. Slavnostní požehnání těchto božích muk, zřízených místními myslivci, se uskuteční v sobotu 5. června ve 13.00 hod.

  I v letošním roce využijeme možnost, kterou nám poskytují liturgické předpisy a slavnost Božího Těla oslavíme v neděli 6. června. V tento den se v našich kostelích také uskuteční sbírka na potřeby diecéze.

  V úterý 11. května se P. Prokop zúčastní pravidelného školení mladých kněží na biskupství v Českých Budějovicích. V tento den tudíž nebude v Rožmitále mše sv.

  Závěrečná část přípravy dětí na první svaté přijímání začne ve středu 19. května. Jako v předchozích letech budu děti připravovat v městském kostele od 16.30 hod. Přípravy se mohou účastnit i rodiče. Samotná slavnost, při níž děti poprvé přijmou Krista v eucharistii, se pak uskuteční v neděli 27. června.

  Vzhledem k tomu, že v neděli 16. května slavíme svatojánskou pouť v městském kostele, nelze na tuto neděli přeložit slavnost Nanebevstoupení Páně. Odchod Ježíše do nebe k Otci si tedy připomeneme v běžném termínu ve čtvrtek 13. května. Mše sv. proto nebude ráno, ale až na večer od 18.00 hod. v městském kostele.

  Rožmitálská pouť
  Svátek sv. Jana Nepomuckého letos připadá přímo na neděli, kdy, jak už bylo zmíněno, oslavíme pouť slavnostní bohoslužbou v městském kostele od 8.15 hod. V kostele farním nedělní mše sv. nebude. V souvislosti s poutí se také uskuteční koncert duchovní hudby v kostele ve Starém Rožmitále. Od 17.00 hod. tu vystoupí kladenský sbor Chorus Carolinus s díly W.A. Mozarta, J. Haydna, J. J. Ryby a dalších. Vstupné činí 50 Kč. Májová pobožnost začne až po ukončení koncertu, zhruba v 18.00 hod.

  V sobotu 22. května se koná, jak již bylo oznámeno, pouť pro děti a jejich rodiče v „hlavním městě“ našeho vikariátu v Nepomuku u Plzně. Pouti se hodlám zúčastnit a z tohoto důvodu nebude také v tento den sloužena mše sv. v městském kostele. Intenci odsloužím v Nepomuku.

  Pouť k Panně Marii Březnické
  Vzhledem k tomu, že v původně plánovaném termínu pouti k Panně Marii Březnické se konají volby a mnozí z těch, kdo by chtěli putovat, budou zasedat ve volebních komisích, rozhodl jsem se letos udělat jistou změnu v tradici. Oslavíme totiž u Panny Marie letošní poslední májovou a to v neděli 30. května. Začátek pobožnosti je plánován na 16.00 hod. a po ní se uskuteční tradiční piknik s opékáním. Májová ve farním kostele proto nebude. V případě velmi nepříznivého počasí se pouť nekoná a májová bude jako obvykle od 17.00 hod. ve Starém Rožmitále.

  Mše sv. za nedávno zesnulou paní Irenu Štrofovou bude sloužena v úterý 27. dubna od 14.00 hod. ve farním kostele ve Starém Rožmitále.

  Z důvodu pracovních povinností pana varhaníka budou slouženy čtvrteční ranní mše sv. s platností od 29. dubna vždy v 8.30 hod.

  V rožmitálském domově důchodců plánujeme mši sv. na čtvrtek 29. dubna. Začátek je ve 14.30 hod.

  Májové pobožnosti
  Jak je již krásnou tradicí, modlíme se v květnu po mši sv. vždy ve středu loretánské litanie. Samostatné májové pobožnosti nám pak zpříjemní nedělní odpoledne. První májová bude hned v sobotu 1. května po mši sv. v městském kostele. Na první nedělní májové ve farním kostele se sejdeme v neděli 2. 5. od 17.00 hod.

  Výtěžek kostelní sbírky z neděle 2. května bude určen na podporu křesťanského vysílání televize Noe.

  Výlet ČKA
  Již podeváté pořádá Česká křesťanská akademie v Rožmitále p. Tř. a Hvožďanech květnový výlet. Tentokrát vyrazíme za historií, tajnostmi a kouzlem města Lnáře. Průvodcem bude pracovník turistického a informačního centra ve Lnářích, pan Mgr. Vladimír Červenka. Začátek exkurse je ve 13.00 hod. u kostela bývalého augustiniánského kláštera ve Lnářích, kde bude následovat první prohlídka. Poté shlédneme unikátní hrázděné stavby na Annabergu a kapli sv. Anny. Posléze navštívíme i barokní „nový“ lnářský zámek s jeho freskami. Na zakončení se plánuje piknik u rybníka Hubenov. V případě nepříznivého počasí bude výlet zakončen v oblíbených blatenských cukrárnách. Akci je možno absolvovat jak v autě tak i na kole. Informace poskytne pan Zdeněk Válal tel. 728 476 036 nebo paní Jana Brotánková 603 223 851.

  Pozvání na zájezd
  V sobotu 12. června 2010 se uskuteční ve spolupráci MO KDU-ČSL a farnosti autobusový zájezd s tímto programem: mše svatá v klášterním kostele v Plasích a prohlídka tohoto někdejšího cisterciáckého kláštera (mistrovské dílo barokního architekta Santiniho). Mariánská Týnice – barokní poutní místo, kostel opět od Santiniho. Vodní hrad Švihov – unikátně dochovaná pozdně gotická pevnost. Klatovy – katakomby s mumiemi. Na závěr možnost posezení v restauraci. Odjezd se plánuje v 6.00 a návrat kolem 18.30 hod. Cena jízdného bude kolem 300 Kč na osobu, děti do 15 let zdarma. Vstupné si každý hradí sám. Závazné přihlášky a úhradu jízdného přijímá paní Jaroslava Lišková, tel. 728 241 715.

  Dětská vikariátní pouť
  V sobotu 22. května se koná v Nepomuku u Plzně dětská pouť vikariátů Nepomuk a Sušice. Tématem je „Svatá rodina na pouti“. V 10.00 hod. začne mše sv. Po obědě z vlastních zásob poté od 12.30 hod. následují hry a soutěže pro rodinné týmy. Zakončení je plánováno na 15.00 hod. Z naší farnosti pojede na pouť autobus. Srdečně zveme děti i jejich rodiče. Bližší informace podá paní katechetka Hochmutová, u níž je také třeba se co nejdříve přihlásit.

  Poděkování
  Při vyzvánění ke Gloria na Zelený čtvrtek upadlo srdce velkého zvonu ve Starém Rožmitále. Vzhledem k tomu, že právě v tento den zvony tak zvaně „odlétají do Říma“ a přes Velký pátek mlčí, nebylo to celkem nápadné. Přesto tuto skutečnost zjistil náš „levita“ Jiří Matějka a postaral se během Bílé soboty společně s panem Muchnou o náročnou opravu, takže zvon už večer při Gloria velikonoční vigilie opět vyzváněl. Za tuto celkem nenápadnou, ale důležitou opravu oběma velice děkuji. Podobně si zaslouží dík i pan Josef Hořejší ml., který se ujal cídění svícnů a dalších liturgických předmětů v našem farním kostele. Kropenka, kadidelnice a další bohoslužebné „nástroje“ nyní vypadají jako nové, díky jeho trpělivé a pečlivé práci. Pán Bůh zaplať.

  Letošní Misijní koláč vynesl 6 400,- Kč. Pán Bůh zaplať všem zúčastněným, především maminkám, které napekly sladkosti, a dětem, které tyto dobroty rozdávaly a vybíraly do kasiček příspěvky.

  Změny konání bohoslužeb
  V souvislosti s přechodem na letní čas budou slouženy mše sv. od 30. 3. v úterý a ve středu opět od 18.00 hod. Ve středu 31.3. však bude mše sv. v městském kostele sloužena mimořádně již ráno od 8.00 hod. Na Zelený čtvrtek 1. 4. a Velký pátek 2. 4. budou obřady ve Starém Rožmitále od 18.00 hod. Zde také bude slavena velikonoční vigilie 3. 4. od 19.30 hod. a slavnost Zmrtvýchvstání Páně 4. 4. od 8.15 hod. Pondělí velikonoční 5. 4. si pak připomeneme mší v městském kostele od 8.15 hod.

  Na Zelený čtvrtek, Velký pátek a na Bílou sobotu před Velikonoční vigilií se nebude zpovídat.

  Obřad mytí nohou
  I letos prosím, aby se přihlásilo dvanáct mužů, kteří budou ochotni zúčastnit se starobylého obřadu mytí nohou při mši na Zelený čtvrtek. Na rozdíl od předchozích let však nebude po mši následovat pohoštění. P. Prokop by tentokrát rád prožil večer Zeleného čtvrtka v tichosti a modlitbě. Je mu také trochu líto manželek a dětí, které musí být v tak důležitý večer doma samy, zatímco muži se veselí na faře. Proto velice rád zve nejen oněch dvanáct mužů s jejich rodinami, ale i všechny, kdo pečují o fungování našeho kostela, k setkání a společnému posezení na faře po Velikonocích. Termín bude včas oznámen.

  Na Bílou sobotu 3.4. bude možno během dne navštívit ve farním kostele Boží hrob a adorovat zde umučeného Spasitele. P. Prokop prosí, aby se zájemci zapsali na listinu, která bude v předstihu k dispozici v kostele. Kostel by neměl zůstat ani na chvíli prázdný.

  P. Prokop chce předem poděkovat všem, kdo i letos finančně přispějí na květinovou výzdobu našich kostelů o Velikonočních svátcích, především pak na hortenzie u Božího hrobu.

  Od úterý 6. dubna do pátku 9. dubna nebude P. Prokop přítomen ve farnosti a tudíž v tyto dny ani nebudou slouženy mše sv. Intence P. Prokop odslouží v Českých Budějovicích.

  V neděli 11. dubna bude sloužena v našem farním kostele mše sv. se zaměřením na děti a mládež. Zpěvem ji doprovodí Třemšínská kvítka. DVD s 11 skladbami, které v podání tohoto našeho dětského sboru zazněly při koncertě 27.6.2009 v městském kostele, si můžete zakoupit u paní katechetky za 200 Kč.

  Koncert žáků a učitelů ZUŠ J. J. Ryby k výročí Rybova úmrtí se uskuteční v neděli 11. dubna od 16.00 hod. ve farním kostele. Zazní při něm i v Rožmitále dosud nerealizované Rybovy skladby. Po skončení následuje krátká vzpomínka u Rybova hrobu. Vstupné je dobrovolné.

  Poprvé po Velikonocích bude sloužena v kapli domova důchodců mše sv. 15. dubna od 14.30 hod.

  19. dubna uplyne rok od úmrtí P. Petra Stulíka. Z vděčností na něj vzpomínáme v modlitbách. Připomeneme si jej též při výroční mši sv. v úterý 20. dubna.

  Při sbírce v neděli 21. února určené na "haléř sv. Petra" jsme vybrali ve farnosti Starý Rožmitál 4 073 Kč. Ve Hvožďanech pak 881 Kč a v Bohutíně 871 Kč. P. Prokop všem dárcům děkuje.

  V sobotu 20.3. se v Nepomuku koná pouť k výročí mučednické smrti sv. Jana Nep. Možnost zpovědi je od 8.00, od 9.30 modlitba růžence a od 11.00 pontifikální mše sv. (pan biskup Paďour).

  Poslední mše před velikonočními svátky bude v rožmitálském domově důchodců sloužena ve čtvrtek 25. března. Začátek je plánován opět od 14.30 hod.

  P. Prokop zve na besedu, kterou bude mít v pondělí 22.3. v rámci místní pobočky České křesťanské akademie historik PhDr. Jan Stříbrný. Promluví na téma "Křesťané mezi rezistencí a kolaborací – zkušenost z totalit 20. století." Začátek je v 18.30 hod. v Modrém salonku ZUŠ JJR na Náměstí.

  Zpovědní den
  Ve středu 24. března přijede do naší farnosti zpovídat P. L. Škrňa. Společně budeme udílet svátost pokání v městském kostele, a to od 16.00 hod. Jinak se v postní době zpovídá vždy půl hodiny před mší sv. a po předchozí domluvě i na faře. Máme tedy všichni příležitost splnit církevní přikázání, jež nám ukládá alespoň jednou za rok přistoupit ke zpovědi a udělat tak jakousi inventuru dobra a zla ve svém životě. Mše v tento den bude mimořádně od 18.00 hod.

  Květnou nedělí 28. března vstoupíme do Svatého týdne. Prosím, aby si věřící přinesli ratolesti, které budeme na začátku mše sv. žehnat.

  Nemilé probuzení nás čeká na Květnou neděli 28. března, kdy budeme muset vstávat o hodinu dříve, kvůli přechodu na letní čas. Ručičky hodin si v noci ze soboty na neděli posuneme o hodinu kupředu.

  Vzhledem k pouti P. Prokopa do Říma (podrobnosti ve Zpravodaji) dochází k určitým změnám ohledně konání bohoslužeb: Od úterý 23. 2. do soboty 27. 2. mše sv. v Rožmitále nebudou. V neděli 28. 2. mše sv. ve Starém Rožmitále sloužena až od 11.00 hod. a ve Hvožďanech i v Bohutíně mše mimořádně nebude. Intence, které na dny mé pouti připadají, odsloužím v Římě, případně, po vzájemné domluvě, je lze přesunout na jiný termín. Další číslo farního zpravodaje vyjde z výše uvedených důvodů až 14. března.

  Popeleční středa
  Ve středu 17. února začíná letošní čtyřicetidenní půst, příprava na Velikonoce. V tento den bude při mši sv. udílen věřícím popelec na znamení pomíjivosti tohoto světa a naší ochoty usilovat o to, co je věčné. Popeleční středa je dnem přísného postu, kdy bychom si měli odříci nejen masité pokrmy, ale také se omezit v množství jídla a nasytit se pouze jednou za celý den. Naopak bychom se měli v tento den věnovat modlitbě a přijít na mši sv. Také bychom se měli začít připravovat na svátost smíření, kterou má každý křesťan přijmout minimálně jednou do roka. Pro ty, kdo z vážných důvodů nemohou přijít v tento den na bohoslužbu, bude udílen popelec i následující neděli 21. února.
  Pozor: na Popeleční středu 17. 2. bude mše sv. v městském kostele od 18.00 hod.!

  Jako každý rok proběhne i letos v neděli před svátkem Stolce sv. Petra (tedy 21.2.) sbírka na svatopetrský haléř, čili pro fond Sv. Otce, kterému tyto prostředky pomáhají rychle přispívat potřebným. Za příspěvky předem děkuji.

  V době postní se budeme opět modlit pobožnost Křížové cesty vždy v pátek a v neděli půl hodiny přede mší svatou. Poprvé bude Křížová cesta slavena už na Popeleční středu.

  Pan biskup zve všechny kněze čtyřikrát do roka na setkání v Českých Budějovicích, nazývané kněžský den. První z těchto dnů se letos koná v úterý 2. března. Z důvodu účasti P. Prokopa na tomto setkání nebude v Rožmitále v tento den sloužena mše sv.

  Členové souboru Musica Podberdensis nás zvou v neděli 14. února 2010 na koncert z díla Georga Friedericha Händela, který se uskuteční v bazilice na Svaté Hoře od 17.00 hod.

  V úterý 2. února se v bohutínském kostele koná rozloučení se zemřelým panem Vladimírem Melicharem z Bohutína. Začátek pohřbu je v 15.00 hod.

  Tradiční požehnání na přímluvu sv. biskupa a mučedníka Blažeje bude udělováno po mši sv. ve středu 3. února.

  V rožmitálském domově důchodců bude sloužena mše ve čtvrtek 4. února. Mše sv. začne ve 14.30 hod. v nové kapli.

  Pravidelné setkání mladých kněží s panem biskupem v rámci jejich dalšího vzdělávání se koná v úterý 9. února. V tento den nebude P. Prokop slavit v Rožmitále mši sv. Intence připadající na tento den bude odsloužena nazítří ve středu 10. února.

  V pátek 12. února bude konat nepomucký pan vikář P. Vítězslav Holý v naší farnosti kanonickou vizitaci. V rámci vizitace bude také sloužit večerní mši sv. v městském kostele. Na tuto mši vás P. Prokop spolu s P. Holým srdečně zvou.

  P. Prokop děkuje všem, kdo se zúčastnili adorace při oslavě našeho osadního svátku. Jejich modlitby určitě velice prospěly naší diecézi.

  P. Prokop chce také vyjádřit srdečné díky za štědré příspěvky na pomoc obyvatelům Haiti. Při sbírce 25. ledna se v rožmitálské farnosti vybralo 25 822 Kč, ve Hvožďanech 3 720 Kč a v Bohutíně 4 759 Kč.

  V době od 18. do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Připojme i my tento úmysl ke svým každodenním modlitbám.

  Osadní svátek
  V úterý 19. ledna slaví naše farnost osadní svátek – den, kdy se před vystavenou Nejsvětější svátostí modlíme za naši českobudějovickou diecézi. Výstav eucharistie začne v městském kostele od 13.00 hod. Mše sv. bude v obvyklý čas, tedy od 17.00 hod. a bude zakončena svátostným požehnáním. Pro zájemce o adoraci bude v kostelích připraven rozpis, do nějž se mohou zapsat.

  V pátek 22. ledna bude sloužena v městském kostele mše sv. pro děti a mládež. Zazpívají Třemšínská kvítka. Začátek je jako obvykle od 18.00 hod.

  Bohoslužby 27. a 28. ledna – změna
  Ve středu 27.1. budu mít mši sv. a přednášku pro mládež v Č. Budějovicích. Z tohoto důvodu nebude sloužena mše u nás v Rožmitále. Ke změně dojde i následující den, tedy ve čtvrtek 28. ledna. Mše bude totiž až večer od 17.00 hod.

  V pondělí 14. prosince zemřel ve věku 86 let bývalý zdejší duchovní správce P. František Uhlíř. Působil zde po P. Vlkovi a před P. Stulíkem v létech 1978-1980. Posledních sedm let prožil v kněžském domově v Českých Budějovicích. Pohřben byl v sobotu 19. prosince v Květově u Milevska. Vzpomeňme na něj v modlitbě.

  V úterý 29. prosince nebude sloužena mše sv. Musím odjet do Prahy a nevím, přesně v kolik hodin se vrátím. Intenci odsloužím ve Starém Rožmitále po svém návratu.

  Ve středu 30. prosince se ve farním kostele ve Starém Rožmitále uskuteční koncert prof. Štěpána Raka. Na koncertě zazní duchovní skladby J. J. Ryby v transkripci pro klasickou kytaru a další duchovní hudba. Na varhany zahraje Adam Viktora, profesor plzeňské a pražské konzervatoře. Na tento koncert bylo nutno včas zajistit vstupenky. Mše v městském kostele bude až od 18.00 hodin.

  Slavnost Zjevení Páně (sv. Tří králů) letos oslavíme při mši v neděli 3. 1.2010. Při této příležitosti bude opět žehnána voda, křída a kadidlo.

  Od pondělí 4. 1. do pátku 8. 1. nebudou v Rožmitále mše sv. Budu čerpat krátké povánoční volno. Příslušné intence odsloužím v Č. Budějovicích. Mše sv. nebude sloužena ani v úterý 12. 1., kdy se zúčastním pravidelného školení mladých kněží na biskupství.

  Poprvé v novém roce se sejdeme při mši sv. v rožmitálském domově důchodců ve čtvrtek 14. ledna 2010. Začátek bude opět od 14.30 hod. v nové kapli.

  Výzva pro rodiče
  P. Prokop se obrací na rodiče s prosbou, zda by doma s dětmi probrali, jestli by se nechtěly třeba i s kamarády zapojit v lednu (byla by to sobota 10. 1., cca od 13.00 hod.) do charitní "Tříkrálové sbírky". Jsou zapotřebí vedoucí skupinek (potřebný věk 15 a více let) a členy skupinek – tři krále. Děti nahlaste do neděle 13. 12. paní Horníkové, tel. 604 954 867.

  V úterý 8. prosince se P. Prokop opět zúčastní pravidelného školení na biskupství. Mše sv. v tento den v Rožmitále nebude, intenci P. Prokop odslouží v Českých Budějovicích.

  Zpovědní den a mše 16. prosince
  K přípravě na Vánoce patří i důkladná očista našeho svědomí ve svátosti smíření. Proto plánuji na středu 16. prosince zpovědní den. Budu zpovídat v městském kostele od 16.00 hod. Stejnou svátostí bude připraven posloužit i další zpovědník. Tentokrát k nám přijede zpovídat P. Robert Paruszewski, který je od léta novým administrátorem v Kasejovicích. Využijte, prosím, v co největší míře tuto nabídku a nenechávejte zpověď na dobu těsně před vánočními svátky. Z důvodu zpovídání bude v tento den mše až od 18.00 hod.

  Poslední bohoslužba v rožmitálském domově důchodců v tomto roce se bude konat ve čtvrtek 17. prosince. Začátek je opět od 14.30 hod.

  Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby si vás dovoluje pozvat na tradiční předvánoční koncert svých žáků a učitelů, který se uskuteční ve čtvrtek 17. prosince od 16.00 hodin v městském kostele.

  Exercicie duchovního
  V listopadu se P. Prokop pravidelně účastní kněžských duchovních cvičení na Svaté Hoře. Ani letošek nebude výjimkou. Od nedělního večera 23. 11. do sobotního dopoledne 28. 11. 2009 tudíž nebude přítomen ve farnosti a nebude po většinu dne ani dostupný na mobilním telefonu. Případné závažné záležitosti prosím raději sdělte pomocí SMS. V nezbytných případech P. Prokopa jako obvykle bude zastupovat pan děkan Charypar z Březnice. Intence mší sv. odslouží P. Prokop na Svaté Hoře.

  První adventní neděle letos připadá na 29. 11. Adventní věnce budou žehnány již v předvečer při sobotní mši sv. od 18.00 hod. v městském kostele a pak samozřejmě i při nedělní mši v kostele farním od 8.15 hod. Žehnání se uskuteční v tento den i při bohoslužbách ve Hvožďanech a Bohutíně.

  První adventní mše sv. v domově důchodců se koná ve čtvrtek 3. 12. od 14.30 hod. v kapli domova.

  Schůze farní rady se uskuteční ve čtvrtek 3. prosince od 18.00 hodin na faře.

  Mikuláš nás letos navštíví 6. 12. na závěr nedělní mše sv. ve Starém Rožmitále. Bude rozdávat dárky pro děti, které chodí na náboženství.

  Sbírka na opravu hrobu pana katechety Ostrého

  Při sbírce na důstojnou obnovu hrobu pana katechety Ostrého se v neděli 8. 11. vybralo 8 636 Kč. Pokud však chceme, aby byl hrob přikryt kamennou deskou, jak by si určitě zejména kvůli snadné údržbě zasluhoval, bude zapotřebí ještě dalších příspěvků. Zdá se mi, že deska z umělého kamene by se k tak hezkému hrobu nehodila, nehledě na její malou trvanlivost. Kamenická firma Honzík z Chrástu, u které jsem opravu hrobu poptával, odhaduje cenu samotné desky na 20 000 Kč. Ostatní práce by měly stát do deseti tisíc a tudíž celá obnova se pohybuje okolo třiceti tisíc korun. Záleží tedy i na vašich darech, zda si budeme moci u příležitosti 60 let od úmrtí pana katechety tuto opravu dovolit.

  V úterý 10. listopadu se opět koná pravidelné školení kněží na českobudějovickém biskupství. Vzhledem k účasti P. Prokopa na školení nebude v tento den sloužena v Rožmitále mše sv. Intenci bude odsloužena v Č. Budějovicích.

  Česká křesťansk8 akademie pořádá ve čtvrtek 12. listopadu besední večer s aktéry někdejšího občanského fóra na téma 20 let od 17. listopadu. Začátek je v 18.30 hod. ve společenském centru na náměstí v Rožmitále pod Třemšínem.

  Druhá listopadová mše v rožmitálském domově důchodců je plánována na čtvrtek 19. listopadu od 14.30 hod.

  Oprava hrobu pana katechety Ostrého
  Podobně jako se podařilo opravit kněžský hrob na starorožmitálském hřbitově bude nutno obnovit i vzhled hrobu pana katechety Ostrého na hřbitově městském. Především je třeba opatřit hrob deskou, která jej ochrání před padajícím listím a nedovolí růst plevele na hrobě. Také zde bude umístěna schránka na světlo a pomník bude vyčištěn. V příštím roce uplyne od úmrtí pana katechety již 60 let a tak bude oprava současně i připomínkou tohoto výročí. V neděli 8. listopadu budeme při kostelní sbírce vybírat příspěvky na tuto akci. Předem všem dárcům děkuji.

  P. Prokop srdečně děkuje všem, kdo se zúčastnili úklidu listí a sázení stromů v okolí starorožmitálského kostela.

  Dovolujeme si pozvat všechny milovníky krásné hudby na premiéru pořadu Pocta Jakubu Janu Rybovi, kterou provede světoznámý kytarista, profesor pražské Hudební akademie múzických umění v Praze Štěpán Rak. Slavnostní koncert se uskuteční dne 30. prosince 2009 od 16.00 hodin v kostele Povýšení svatého Kříže ve Starém Rožmitále. Na koncertě zazní duchovní skladby J. J. Ryby v transkripci pro klasickou kytaru a další duchovní hudba. Varhany – Adam Viktora, varhaník a dirigent, profesor plzeňské a pražské konzervatoře. Úvodní slovo provede docent Jan Přeučil.

  Při sbírce na misie, která se konala v neděli 18. října se vybralo v Rožmitále 16.297,- Kč. Hvožďanští věřící vybrali 3.256,- Kč a bohutínští 4.666,- Kč. Všem dárcům srdečně děkuji.

  Současně s návratem k normálnímu středoevropskému času se mění i čas konání bohoslužeb v městském kostele v Rožmitále. V úterý a ve středu bude sloužena mše sv. již od 17.00 hod. Ostatní mše (čtvrtek, pátek a sobota) zůstávají ve stejnou dobu jako dosud.

  Mše o svátcích zemřelých
  Slavnost Všech svatých v letošním roce připadá na neděli 1. listopadu a mše sv. ve Starém Rožmitále, Hvožďanech a Bohutíně budou v obvyklou dobu (8.15, 9.45 a 11.30). Na dušičky v pondělí 2. listopadu pak budeme slavit mši sv. za všechny věrné zemřelé v městském kostele v Rožmitále od 18.00 hod.

  Ve středu 4. listopadu bude mít P. Prokop večer přednášku na Dobříši. Z této příčiny odslouží mši sv. v tento den již ráno od 8.00 hod. Mše ve čtvrtek 5. listopadu pak bude navečer od 17.00 hod.

  V neděli 1. listopadu budou kostelní sbírky určeny na podporu činnosti českobud. diecézní Charity.

  První listopadová mše v domově důchodců je plánována na čtvrtek 5.11. od 14.30 hod. v kapli domova.

  Odklízení listí a sázení stromů
  V sobotu 7. listopadu prosím o pomoc s úklidem listí v okolí našeho farního kostela. Začátek brigády plánuji na 8.30 hod. Vezměte si, pokud máte, svoje hrábě a případně i kolečka. Listí je třeba dostat dolů k silnici, odkud je později odvezou technické služby. Letos bude tato tradiční brigáda spojena se sázením stromků, které jsme dostali díky dotaci z programu „Strom života – Nadace Partnerství“. Dotaci zajistil pan Ing. Rudolf Mareš ml., který také bude sázení vést. Kdo by tedy měl chuť pomoci zasadit v okolí kostela strom pro naše potomky, ať si přinese také rýč či krumpáč.

  Plnomocné odpustky
  Připomínám možnost získat v době na počátku listopadu plnomocné odpustky pro duše v očistci. Podle ustanovení církve lze tyto odpustky získat 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den při návštěvě kteréhokoli kostela. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Sv. otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky pro duše v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

  V pondělí 12. října bude ve farním kostele ve Starém Rožmitále sloužit mši sv. zdejší rodák P. Jaromír Stehlík. Mše, při níž s vděčností vzpomeneme na třinácté výročí jeho zdejší primice (13.10.1996), začne již od 17.00 hod.

  V úterý 13. října se P. Prokop opět zúčastní pravidelného školení mladých kněží na českobudějovickém biskupství. Mše sv. v tento den v Rožmitále nebude.

  Neděle 18. října je dnem modliteb za misie. Sbírky při bohoslužbách budou určeny na pomoc misionářům v nejchudších zemích. Mši sv. ve farním kostele ve Starém Rožmitále doprovodí v tento den zpěvem náš dětský sbor "Třemšínská kvítka".

  Posvícení ve Starém Rožmitále a ve Hvožďanech
  Slavnost posvěcení našeho farního kostela připadá kvůli misijní neděli až na následující neděli 25. října. Oslava posvěcení farního chrámu ve Hvožďanech se bude konat tradičně v neděli po sv. Havlu, to jest 18. října při mši sv. v 9.45 hod.

  Ve čtvrtek 22. října bude v domově důchodců v Rožmitále pod Třemšínem sloužena mše sv. Začátek je od 14.30 hod. v kapli domova.

  Změna času V noci ze soboty 24. na neděli 25. října se opět vrátíme k normálnímu středoevropskému času. Znamená to, že si posuneme ručičky hodinek o jednu hodinu nazpátek a budeme si moci ráno přispat. Podobně jako v loňském roce budou v tomto období, kdy se velmi brzy stmívá, mše sv. v úterý a ve středu už od 17.00 hod. Páteční a sobotní zůstanou stejně jako vloni od 18.00 hod. Poprvé bude mše od 17.00 hod. v úterý 27. října.

  Velice rád na tomto místě děkuji panu Štěpánovi z Voltuše za ochotné zajištění autobusu a především za bezpečnou dopravu na pouť se Svatým otcem do Staré Boleslavi. Děkuji také všem, kdo se pouti zúčastnili.

  I v letošním školním roce se koná každou druhou sobotu v měsíci setkání mládeže od 13 let výše na faře v Bělčicích. Zájemci se mohou domluvit na společném odvozu s paní Inkou Holanovou či s paní katechetkou Hochmutovou.

  Vzhledem k tomu, že o slavnosti našeho národního patrona jedeme společně na pouť se Svatým Otcem do Staré Boleslavi, nebude v pondělí 28. září sloužena v Rožmitále mše sv. Přesto si "dědice České země" připomeneme, a to už při nedělních bohoslužbách 27. září.

  Pouť do Staré Boleslavi
  Na pouť se Svatým otcem pojedeme v pondělí 28. září autobusem, který bude odjíždět z autobusového nádraží už v 5.30 hod. ráno. Pořadatelé totiž vyžadují, aby kněží byli na místě nejpozději v 7.45 hod., ačkoliv samotná bohoslužba začne až o dvě hodiny později. Od 6.00 hod. však bude v místě papežské mše probíhat přípravný duchovní program, takže nebude dlouhá chvíle. Z parkoviště autobusů je to do místa bohoslužby asi jeden kilometr. Poutníci by měli být ve svém sektoru (vyznačeném na místence) nejpozději v 9.00 hod. Odchod bude po odjezdu Svatého otce, podle pokynů pořadatelů. V sektorech je možno využít vlastní skládací židličky. V areálu má být dostatečné množství stanů s pitnou vodou a také mobilních WC.
  Odjezd bude odpoledne opět z parkoviště autobusů, na němž vystoupíme. Návrat domů můžeme očekávat kolem 16.00 hod. Poveze nás osvědčený řidič pan Štěpán z Voltuše. Místenky jsou zdarma a budou poutníkům rozdány v autobuse. Cena za dopravu činí 150 Kč a bude uhrazena při nástupu. Ministranti a děti mají dopravu zdarma. Zbývá ještě několik volných míst, tudíž je možno přijít i ráno k autobusu a jet s námi, ačkoliv jste se třeba zatím nepřihlásili. Prosím, abyste dbali na pokyny pořadatelů a byli trpěliví při případných komplikacích, jimž se lze při tak náročné akci jen těžko úplně vyhnout.

  Po delší době opět bude v našem farním kostele ve Starém Rožmitále slavena svatba. Do stavu manželského zde v sobotu 3. října ve 14.00 hodin vstoupí slečna Žaneta Jeníčková ze Sedlice a pan Štěpán Melichar z Rožmitála.

  V měsíci říjnu jsou mše v rožmitálském domově důchodců plánovány na čtvrtky 8.10. a 22.10. Slouženy budou od 14.30 hod.

  Ve čtvrtek 8. října uplyne 104 let od posvěcení našeho městského kostela. Toto výročí si připomeneme při mši sv. právě v tento den.

  Po celý měsíc říjen bude možnost modlitby sv. růžence vždy půl hodiny před mší sv. Výjimkou je čtvrtek, kdy se modlíme růženec až po skončení ranní mše v městském kostele.

  Poděkování
  Myslím, že minulou neděli a pondělí mi byl anděl strážný tak blízko, jako dosud nikdy v mém životě. Jak jistě víte, havaroval jsem vinou vlastní nepozornosti v neděli na křižovatce u Vranovic a poškodil při tom druhé vozidlo. V noci z pondělí na úterý se pak kdosi vloupal na naši poděkovat všem, kdo mi v těchto obtížných chvílích nabídli svou pomoc i těm, kdo se za mně třeba jen potichu pomodlili. Jsem za to opravdu vděčný a prosím Pána Boha, aby všem těmto dobrým lidem požehnal a jejich ochotu odměnil. Naštěstí stále platí, že v nouzi člověk pozná přátele.faru a odcizil zde kromě peněz ze sbírek i kalich a dva relikviáře. Chtěl bych velice

  Sbírka na opravu věže konaná v neděli 23. 8. vynesla 12 132,- Kč. Všem dárcům velice děkuji.

  Přihlášky dětí, které chtějí nově chodit na hodiny náboženství přijímá paní katechetka Hochmutová tel. 739 081 521. Přihlášky je možno podat též na faře či v sakristii. Děti, které chodily na náboženství již v minulém školním roce, není nutné přihlašovat. Počítá se s nimi i na tento rok. Rodiče pouze nahlásí, pokud by došlo k nějaké změně.

  Od pondělí 31. 8. do soboty 12. 9. bude P. Prokop čerpat dovolenou. Kromě mší 2. a 3. 9., které odslouží P. Stehlík, bohoslužby sv. v této době v Rožmitále nebudou. Pouze v sobotu 5. 9. bude v městském kostele od 18 hodin sloužit mši sv. s nedělní platností p. děkan Charypar. Intence P. Prokop odslouží v místě pobytu. V neodkladných záležitostech se prosím obracejte na pana děkana Charypara z Březnice.

  Na neděli 6. 9. je v naší diecézi plánována sbírka na úhradu studia našich kandidátů kněžství. Vzhledem k tomu, že v tuto neděli mše nebude, přispějte prosím, na tento účel už při večerní mši v sobotu 5. 9. Ve Hvožďanech a v Bohutíně budeme na bohoslovce vybírat následující neděli 13. 9.

  Poděkování za letošní úrodu opět spojíme se starorožmitálskou poutí, která se uskuteční v neděli po svátku Povýšení sv. Kříže 20. 9.

  V září bude sloužena mše sv. v domově důchodců pouze jednou, a to ve čtvrtek 17. 9. od 14.30 hod.

  Při nedělní sbírce dne 26.července na pomoc lidem postiženým povodněmi se vybralo v Rožmitále 22 460 Kč a v Bohutíně 4 060 Kč. Při téže sbírce ve Hvožďanech v sobotu 25. července se vybralo 2 202 Kč. Sbírky byly odeslány na povodňové konto katolické Charity. Všem dárcům velice děkuji za jejich štědrost.

  Oprava kostelní věže
  Dlouho očekávaná oprava fasády věže ve Starém Rožmitále by měla začít v prvních srpnových dnech. Na opravu, kterou bude provádět písecká firma Vertigo, nám přispěl Středočeský kraj částkou 150 000 Kč a také město Příbram přislíbilo z peněz, které na tyto účely dostává od ministerstva kultury, 89 000 Kč. Rozpočet však činí 447 000 Kč. Budeme tedy muset značnou část nákladů uhradit z prostředků farnosti a z darů. Velice vás tedy prosím, pokud máte možnost, přispějte na tuto akci, aby byl náš kostel opět krásný a byl dobrou vizitkou naší farnosti. Také uvítám kontakty na případné sponzory, kteří by byli ochotni darovat nějakou větší částku. Tyto dary je možno odečítat z daní.

  Křtitelnice v Bohutíně
  Bohutínská farnost neměla dlouhá léta k dispozici důstojnou křtitelnici. Šťastnou náhodou se mi však podařilo nalézt na kostelní půdě původní cínovou křtitelnici z přelomu 16. a 17. století, která byla považována za odcizenou. Pro velice špatný stav však tuto křtitelnici nebylo možno využít. Až letos se díky příspěvku 40 000 Kč z rozpočtu krajského úřadu podařilo křtitelnici restaurovat. Celkově vyšla obnova na 55 000 Kč a velice zdařile ji provedl restaurátor pan Michal Eisler z Prahy. Nyní už zbývá jen si přát, aby vzácná památka sloužila svému původnímu účelu a stála na počátku dobrého křesťanského života co nejvíce dětí.
  I letos pokračovala oprava zdí kolem areálu bohutínského kostela. Včas, tedy do pouti, zpevnila a omítla dlouhou zeď na pravé straně od kostela firma pana Majera. Akce se uskutečnila díky příspěvku 70 000 Kč od Obecního úřadu v Bohutíně.

  Opravy ve Hvožďanech
  V letošním roce jsme po dlouhé snaze poprvé obdrželi dotaci z programu ministerstva kultury na restaurování mobiliáře kostela ve Hvožďanech. Oprava je rozvržena na několik let. Letošní příspěvek 100 000 Kč umožní restaurování svatostánku a menzy hlavního oltáře. Podíl farnosti bude 20 000 Kč. V současnosti jsou svatostánek i menza v ateliéru restaurátora pana Jaroslava Fuky. Zpět do kostela se vrátí patrně v listopadu. Příští rok by měly práce pokračovat na dalších částech hlavního oltáře. Také se už rozběhla oprava dekorativních maleb na stěnách kostelního presbytáře. Dokončení se předpokládá v průběhu září letošního roku.

  Mše sv. na Třemšíně
  Jak už bylo zveřejněno dříve, uskuteční se poutní mše sv. u kapličky na vrcholu Třemšína v neděli 9. 8. od 10.30 hod. Doporučuji putovat doopravdy, tedy jít pěšky nebo alespoň jet na kole. Pro ty, kterým nezbývá než použít motorové vozidlo, budou v tento den otevřeny závory na cestách. Nedělní mše ve Starém Rožmitále, Bohutíně ani ve Hvožďanech nebude, ale je možno využít mši s nedělní platností slouženou v sobotu večer od 18.00 hod. v městském kostele v Rožmitále.

  V rožmitálském domově důchodců se budou konat v měsíci srpnu bohoslužby ve čtvrtek 13.8. a ve čtvrtek 27.8. vždy od 14.30 hod. v ústavní kapli.

  V návesní kapličce ve Vacíkově bude sloužena mše sv. o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v sobotu 15. 8., a to od 14.00 hod.

  V době od 6. do 10. července bude P. Prokop čerpat dovolenou. Mše sv. v Rožmitále tudíž nebudou a intence budou odslouženy v místě pobytu. V neodkladných případech bude P. Prokop k dispozici i o dovolené, neboť neplánuji odjet z farnosti nikam daleko.

  Ve středu 8. července se dožívá významného jubilea – 70 let – blatenský pan děkan P. Heřman Fritsch, který u nás v Rožmitále působil jako administrátor v létech 1968-72. Vzpomeňme si na něj v tento den při svých modlitbách. Určitě jej také potěší, když mu pošleme svá blahopřání.

  O svátku Panny Marie Karmelské ve čtvrtek 16. července bude sloužena mše sv. i v rožmitálském domově důchodců. Začátek je jako obvykle ve 14.30 hod.

  Pouť v Bohutíně a ve Voltuši
  V letošním roce připadá na stejnou neděli 26. července pouť v Bohutíně (sv. Marie Magdaléna 22. 7.) a ve Voltuši (sv. Anna 26. 7.) Z tohoto důvodu dojde k mimořádné změně v čase konání bohoslužeb.
  Především bude mše s nedělní platností ve Hvožďanech sloužena již v sobotu 25. 7., a to od 16.00 hod. V neděli 26. 7. pak začnou poutní bohoslužby ve voltušské kapli od 9.45 hod. a v Bohutíně jako obvykle v 11.30 hod. V neděli tedy mše ve Hvožďanech nebude a ve Starém Rožmitále se uskuteční v běžný čas, tedy od 8.15 hod.

  Tradiční pouť na Třemšín se letos uskuteční v neděli 9. 8. Poutní mše sv. tam bude sloužena od 10.30 hod. V tento den nebudou bohoslužby v rožmitálském, ve hvožďanském ani v bohutínském kostele.

  V pátek 26. června zveme všechny děti, mládež, rodiče, ale i ostatní farníky na večerní mši sv. do městského kostela, kde při Te Deum poděkujeme za uplynulý školní rok. Poté bude v případě dobrého počasí následovat tradiční táborák na farní zahradě. Špekáčky a nápoje pro děti i dospělé budou připraveny, ale je možno obohatit společný stůl i o vlastní přinesené dobroty.

  Volby do farní rady
  Při bohoslužbách v sobotu 27. a v neděli 28. června se uskuteční volby do farní rady. Obdržíte lístky se jmény kandidátů, z nichž vyberete ty, kteří vás budou zastupovat po další volební období. Přesný návod jak volit sdělím přímo před hlasováním. Výsledky budou oznámeny následující neděli. Obsáhlejší příspěvek o úloze farní či přesněji řečeno pastorační rady připravuji do příštího čísla FZ.

  Výroční oslavu mučednictví prvního římského biskupa a papeže sv. Petra i apoštola národů sv. Pavla a současně i závěr svatopavelského roku si připomeneme při bohoslužbách už v neděli 28. června.

  V rožmitálském domově důchodců je první červencová mše sv. plánována na čtvrtek 2.7. a to jako obvykle od 14.30 hod. v kapli domova.

  Hvožďanská pouť a mimořádná změna v Bohutíně
  V kostele Navštívení Panny Marie a sv. Prokopa ve Hvožďanech oslavíme v neděli 5. července pouť. V této souvislosti bude mimořádně sloužena v Bohutíně mše sv. s nedělní platností již v sobotu 4. července od 16.00 hod. V neděli tentokrát bohutínská mše nebude.

  Dětský sbor Třemšínská kvítka si vás dovoluje pozvat v sobotu 27. 6. v 16,45 hod. do městského kostela na letní zpívání v rámci programu Dne s královnou Johankou.

  V úterý 9. června se zúčastním kněžského dne v Českých Budějovicích. V tento den nebude v městském kostele sloužena mše sv.

  V sobotu 13. června přijmou v českobudějovické katedrále kněžské svěcení čtyři mladí muži, kteří po završení studia teologie absolvovali roční službu jako jáhni. Slavnost svěcení začne v 10.00 hod. Poděkujme za to, že je Bůh povolal a vyprošujme jim Boží pomoc pro jejich další působení.

  Slavnost Božího Těla si letos připomeneme v neděli 14. června. Po mši sv. bude následovat průvod s Eucharistií kolem farního kostela a zastavení u čtyř venkovních oltářů.

  Ve čtvrtek 18. června bude sloužena mše v kapli rožmitálského domova důchodců. Začátek je od 14.30 hod.

  V sobotu 20. června bude ve farním kostele oddán pan Ing. František Částka z Voltuše se slečnou MUDr. Hanou Ungerovou z Příbrami. Svatební mše začne v 11.00 hod.

  Neděle 21. června je posledním dnem pro podávání návrhů na kandidáty do farní rady. Samotná volba se pak uskuteční další neděli 28. června.

  V sobotu 30. května stejně jako 6. června nebude večerní mše sv. v městském kostele. 30. 5. jedeme na farní zájezd do jižních Čech a mše bude sloužena v Boršově nad Vltavou u P. Hampla. Na sobotu 6. června pak připadá dětská vikariátní pouť a mši sv. budu sloužit společně s ostatními kněžími z vikariátu v Červené nad Vltavou u Orlické přehrady.

  První červnová mše v rožmitálském domově důchodců bude slavena ve čtvrtek 4. 6. od 14.30 v kapli domova.

  O slavnosti Nejsvětější Trojice v neděli 7. června se koná v našich kostelích sbírka na potřeby českobudějovické diecéze.

  Hledá se nový domov pro krásného rezatého kocourka z farního chovu. Narodil se 9.4. a bude k předání koncem června. Je čistotný, zvyklý žít v bytě. Jen do dobrých rukou.

  V úterý 12. května se zúčastním pravidelného školení mladých kněží a jáhnů na biskupství v Českých Budějovicích. Mše sv. v tento den v Rožmitále nebude.

  Pouť k sv. Janu Nepomuckému, patronovi našeho městského kostela, se koná v neděli 17. května. V tento den bude sloužena mše sv. v městském kostele od 8.15 hod. V kostele farním bude pouze májová pobožnost od 17.00 hod.

  V rožmitálském domově důchodců bude sloužena mše sv. ve čtvrtek 21. května. Začátek je jako obvykle od 14.30 hod. v místní kapli.

  V sobotu 23. května budeme putovat na krásné místo v brdských lesích – ke kapličce s kovovou sochou Panny Marie. Mše sv. zde bude sloužena v 11.00 hod. Po ní se uskuteční ještě krátká májová pobožnost. Pak, jako tradičně, bude následovat posezení u ohně s opékáním špekáčků a klobás. Pro ty, kdo nemohou přijít pěšky či dojet na kole, bude zajištěno povolení k vjezdu a otevření závory. Večerní mše sv. v městském kostele pak již nebude. Akce se v případě velmi nepříznivého počasí nekoná.

  V neděli 24. května můžeme vyslechnout ve hvožďanském kostele koncert manželů Pavelkových z Plzně. Od 10.30 hod. zde zazní díla pro varhany a zpěv od G. F. Händela, W. A. Mozarta, J. S. Bacha, A. Dvořáka a dalších mistrů. Vstupné činí 50 Kč. Koncert pořádá ve spolupráci s farností Spolek Beneše z Blíživy.

  P. Prokop prosí rožmitálské farníky o návrhy kandidátů do farní rady, aby mohly do konce června proběhnout řádné volby. Návrhy je nejlépe podávat písemně a předem se dotázat navrhovaného, zda se svou kandidaturou souhlasí.

  Poděkování
  P. Prokop děkuje všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravách či průběhu pohřbu P. Petra Stulíka – otci Jaromírovi, Otcům biskupům a spolubratřím kněžím, ministrantům současným i bývalým. Děkuji za úklid, květinovou výzdobu, hudbu a zpěv, přípravu hrobu a pomoc při organizaci, a také všem, kteří se zúčastnili pohřbu.
  Jménem celé farnosti by chtěl vyslovit upřímné Zaplať Pán Bůh slečně Hance Homulkové, která P. Stulíka navštěvovala a zvláště v posledních měsících, kdy pociťoval jistou opuštěnost od nás, kteří jsme mu nemohli být nablízku, mu svou přítomností dodávala naději, že jsme na něj nezapomněli. Zároveň p. Prokop prosí všechny, kteří na pohřbu fotografovali, aby mu poskytli fotografie k archivaci.

  Májové pobožnosti
  Jak je již krásnou tradicí, modlíme se v květnu po mši sv. vždy ve středu loretánské litanie. Samostatné májové pobožnosti nám pak zpříjemní nedělní odpoledne. První májová bude hned v pátek 1. května po mši sv. v městském kostele. Na první nedělní májové ve farním kostele se sejdeme v 3. 5. od 17.00 hod.

  Zájezd
  V sobotu 30. 5. 2009 se uskuteční ve spolupráci MO KDU-ČSL a farnosti autobusový zájezd s tímto programem: mše svatá v Boršově, kde působí Pater Kája Hampl; prohlídka hradu Rožmberk; prohlídka cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. Cena jízdného je 300 Kč na osobu, děti do 15 let zdarma. Vstupné do hradu a kláštera si každý hradí sám. Závazné přihlášky a úhradu jízdného přijímá do 15. 5. 2009 Lišková Jaroslava 728 241 715

  Obřad mytí nohou
  P. Prokop opět prosí dvanáct mužů, kteří budou ochotni zúčastnit se při mši na památku Poslední večeře Páně na Zelený čtvrtek starobylého obřadu mytí nohou. Po mši je rád uvítá při večeři na faře.

  Od úterý 14. dubna do pátku 17. dubna nebudu přítomen ve farnosti a tudíž v tyto dny ani nebudou slouženy mše sv. Intence odsloužím v Českých Budějovicích.

  V neděli 19. dubna se od 16.00 hod. koná v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále koncert učitelů a žáků zdejší Základní umělecké školy. Koncert je pořádán k 194. výročí úmrtí Jakuba Jana Ryby. Po skončení následuje krátká vzpomínka u Rybova hrobu. Vstupné je dobrovolné.

  Poprvé po Velikonocích bude sloužena v kapli domova důchodců mše sv. 23. dubna od 14.30 hod.

  P. Prokop chce předem poděkovat všem, kdo i letos finančně přispějí na květinovou výzdobu našich kostelů o Velikonočních svátcích, především pak na hortenzie u Božího hrobu.

  Ve středu 18. 3. bude mít P. Prokop mši sv. a přednášku pro mládež v Č. Budějovicích. Z tohoto důvodu nebude sloužena mše v Rožmitále. Ke změně dojde i následující den, tedy o slavnosti sv. Josefa ve čtvrtek 19. března. Mše bude totiž až večer od 18.00 hod.

  Ve čtvrtek 26. 3. bude od 14.30 hod. opět sloužena mše sv. v kapli rožmitálského domova důchodců.

  V rámci besed pořádaných Českou křesťanskou akademií si Vás dovoluji pozvat na přednášku která se uskuteční v pátek 27.3. od 18.30 hod. v Modrém salonku Brdského památníku na rožmitálském náměstí. Tématem je doba "temna" a změna víry, kterou tehdy podstoupila většina našich předků.

  V noci ze soboty 28. na neděli 29. 3. dochází ke změně na letní čas. Nezapomeňte si tedy hodiny posunout o hodinu dopředu.

  Zpovědní den
  Ve čtvrtek 2. dubna přijede do naší farnosti zpovídat P. Bohuslav Richter ze Slivice. Společně budeme udílet svátost pokání v městském kostele, a to od 16.00 hod. Jinak se v postní době zpovídá vždy půl hodiny před mší sv. a na požádání i po mši. Využijme tedy všichni příležitost splnit církevní přikázání, jenž nám ukládá alespoň jednou za rok přistoupit ke zpovědi a udělat tak jakousi inventuru dobra a zla ve svém životě.

  P. Prokop jménem farnosti děkuje manželům Liškovým za zorganizování zájezdu do Prahy na svatováclavskou výstavu.

  V době od 2. do 6. března bude P. Prokop čerpat zbytek loňské dovolené. Mše sv. tudíž v Rožmitále nebudou, intence budou odslouženy v Č. Budějovicích. Zastupovat bude v naléhavých případech opět P. Charypar z Březnice.

  Pravidelné školení mladých kněží na biskupství připadá tentokrát na úterý 10.3. Ani v tento den tudíž nebude sloužena v městském kostele mše sv.

  V rožmitálském domově důchodců budeme slavit mši sv. ve čtvrtek 12. března, a to od 14.30 hod. v místní kapli.

  V neděli 22. února se při sbírce na haléř sv. Petra vybralo v Rožmitále 6.272,- Kč, ve Hvožďanech 1.569,- Kč a v Bohutíně 1845,- Kč. P. Prokop všem dárcům velice děkuje.

  Setkání mládeže v Bělčicích
  V sobotu 7. března se od 18.00 hod. opět uskuteční na faře v Bělčicích setkání mladých z našeho vikariátu. Pokud se k tradičním účastníkům z naší farnosti přidají další, jistě se nebudou nudit a prožijí společně zajímavý večer. Dopravu na spolčo zajišťuje osvědčená „cestovní kancelář“: paní katechetka Hochmutová s paní Inkou Holanovou. Odjezd z Rožmitála je v 17.30 hod.

  Ve čtvrtek 19. února bude opět sloužena mše sv. v kapli rožmitálského domova důchodců. Začátek je jako obvykle ve 14.30 hod.

  Jako každý rok, proběhne i letos poslední únorovou neděli při mši (22. 2.) sbírka na svatopetrský haléř, čili pro fond Sv. Otce, kterému tyto prostředky pomáhají rychle přispívat potřebným. Za příspěvky P. Prokop předem děkuje.

  V úterý 24. února se v naší farnosti uskuteční setkání kněží vikariátu Nepomuk. Při této příležitosti bude sloužena koncelebrovaná mše sv. od 9.00 hod. v kostele ve Starém Rožmitále. Večerní mše sv. v městském kostele pak již nebude.

  Popeleční středa
  Ve středu 25. února začíná letošní čtyřicetidenní půst, příprava na Velikonoce. V tento den bude při mši sv. udílen věřícím popelec na znamení pomíjivosti tohoto světa a naší ochoty usilovat o to, co je věčné.
  Popeleční středa je dnem přísného postu, kdy bychom si měli odříci nejen masité pokrmy, ale také se omezit v množství jídla a nasytit se pouze jednou za celý den. Naopak bychom se měli v tento den věnovat modlitbě a přijít na mši sv. Také bychom se měli začít připravovat na svátost smíření, kterou má každý křesťan přijmout minimálně jednou do roka. Pro ty, kdo z vážných důvodů nemohou přijít v tento den na bohoslužbu, bude udílen popelec i následující neděli 1. března.

  Pozor: na popeleční středu 25.2. bude mše sv. v městském kostele od 18.00 hod.!

  V době postní se budeme opět modlit pobožnost Křížové cesty vždy v pátek a v neděli půl hodiny přede mší svatou.

  Pan biskup jmenoval s účinnost od 1.ledna 2009 nového vikáře pro náš nepomucký vikariát. Stal se jím P. Vítězslav Holý z Nepomuka.

  V neděli 1. února pořádá místní pobočka České křesťanské akademie přednášku s promítáním cestovatelů Hanky Podskalské a Petra Šípka: „Za krásami všední Indie“. Začátek je od 15.30 hod. v Modrém salonku Brdského památníku na náměstí v Rožmitále p. Tř.

  Svatováclavská výstava
  Neděle 1. února je také posledním dnem, kdy je možno se přihlásit na zájezd do Prahy na unikátní výstavu Svatý Václav ochránce České země, která se koná v krásných a posvátných prostorách Anežského kláštera. Zájezd se uskuteční, pokud se přihlásí dostatek zájemců, v sobotu 28. 2.
  Cena 150 Kč zahrnuje pouze jízdné. Vstupenka na výstavu stojí 120 Kč, rodinná vstupenka (rodiče + děti do 15 let) stojí 200 Kč, děti 6-15 let 60 Kč, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P zdarma. Podrobnosti najdete na plakátcích v našich kostelích, případné další informace k doptání na faře či u manželů Liškových, Rožmitál pod Třemšínem, Č. Rajské 207, tel. 723 700 614, kde se můžete též závazně přihlásit.

  Přímluvu sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, proti nemocem a všemu jinému zlu, si budeme vyprošovat při mši v úterý 3. února, kdy má tento světec svou památku v liturgickém kalendáři. Svatoblažejské požehnání bude udíleno na konci mše.

  V měsíci lednu mše v domově důchodců kvůli karanténě a zákazu návštěv odpadla. První únorová mše se uskuteční ve čtvrtek 5.2. a to od 14.30 hod. v kapli domova.

  V úterý 10.2. se koná opět pravidelné školení mladých kněží na českobudějovickém biskupství, jehož se mám v úmyslu zúčastnit. V tento den nebude v Rožmitále sloužena mše sv.

  Výsledek charitní "Tříkrálové sbírky 2009"
  Vybralo se celkem 18 799 Kč. Sbírka proběhla v Rožmitále už poosmé. Letos se opět zapojili i dvě skupinky rožmitálských skautů a dvě skupinky koledníků z Březnice, kteří vybírali v Březnici.
  Velký dík patří dětem - tříkrálovým koledníkům, všem dárcům, kteří i z mála přispěli, a vedoucím skupinek. Škoda, že se na prosbu o posílení řad vedoucích skupinek pro letošní sbírku nikdo nepřihlásil! Děti mají obrovský zájem o koledování, ale bohužel k nim nemáme vedoucí skupinek - osobu s občanským průkazem, která by byla ochotna je doprovázet.

  V době od 18. do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Připojme i my tento úmysl ke svým každodenním modlitbám.

  Osadní svátek
  Osadní svátek, tedy den, kdy na naši farnost připadá úkol modlit se za celou českobudějovickou diecézi slavíme vždy 19. ledna. Letos nám tento svátek připadá na pondělí a tudíž bude v tento den, podobně jako v předchozích letech, vystavena v městském kostele Nejsvětější svátost oltářní k adoraci. Adorace začne ve 12.00 hod. a bude zakončena mší sv. od 17.00 hod.

  V neděli 2. února slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice). Při mši sv. budou svěceny hromniční svíce. Svěcení se uskuteční i 1. února při sobotní mši s nedělní platností v městském kostele.

  V úterý 30. prosince nebude sloužena mše sv. Musím odjet do Prahy a nevím přesně v kolik hodin se vrátím. Intenci odsloužím ve Starém Rožmitálepo svém návratu.

  Vikariátní setkání mládeže na faře
  V sobotu 3. ledna se uskuteční další vikariátní setkání mládeže. Tentokrát se bude konat na faře ve Starém Rožmitále a začne mší sv. v 18.00 hod. Po mši bude na faře následovat program pod vedením P. Bohuslava Richtera. Srdečně zveme. Upozorňuji, že z důvodu setkání nebude večerní mše v městském kostele, ale v kostele farním.

  Slavnost Zjevení Páně (sv. Tří králů) letos oslavíme při mši v neděli 4. 1. 2009. Při této příležitosti bude opět žehnána voda, křída a kadidlo.

  Od pondělí 5. 1. do čtvrtka 8. 1. nebudou v Rožmitále mše sv. P. Prokop bude čerpat krátké povánoční volno. Příslušné intence odsloužím v Č. Budějovicích. Mše sv. nebude sloužena ani v úterý 13. 1., kdy se P. Prokop zúčastní pravidelného školení mladých kněží na biskupství.

  Poprvé v novém roce se sejdeme při mši sv. v rožmitálském domově důchodců ve čtvrtek 15. ledna 2009. Začátek bude opět od 14.30 hod. v kapli.

  P. Prokop přeje jménem celé farnosti Boží požehnání, pevné zdraví a optimismus paní Marii Kozlové, která v těchto dnech slaví své životní jubileum; P .Prokop děkuje za veškerou péči a obětavou službu, kterou věnuje našemu městskému kostelu.

  Na svátek sv. Jana Evangelisty v sobotu 27.12. žehná církev podle dávné tradice víno. Kdo by měl zájem si nechat tento ušlechtilý plod révy požehnat, může si jej i letos přinést mši sv. a postavit na vyhrazené místo v kostele. Svařené víno žehnat letos nebudeme, ale neposvěcený svařák můžeme ochutnat při koncertě u jesliček v neděli 28. 12.

  Dalším krásným obřadem spojeným s dobou vánoční je obnova manželských slibů na svátek Svaté rodiny. V při mši v neděli 28. 12. se tedy budou moci manželé navzájem znovu slavnostně ujistit, že si chtějí zachovat lásku, úctu a věrnost.

  Milí farníci, přátelé! Rádi bychom vás opět pozvali – tentokrát na ZPÍVÁNÍ U BETLÉMA dne 28. 12. 2008 v 16 hod. do Městského kostela. Bude to pásmo písní a koled. Přijďte prožít pohodové vánoční odpoledne. Bude se vám dobře poslouchat, protože vám kromě zpěvu nachystáme i něco teplého na zahřátí. Také si budete moci zakoupit nápadité drobnosti z naší domácí dílny. Tím přispějete na nové hudební nástroje pro náš sbor mládeže. Vaše Třemšínská kvítka.

  Zpovědní den
  K přípravě na Vánoce patří i důkladná očista našeho svědomí ve svátosti smíření. Proto P. Prokop plánuje na středu 17. prosince zpovědní den. Bude zpovídat v městském kostele od 16.00 hod. Stejnou svátostí bude připraven posloužit i další zpovědník.

  Poslední bohoslužba v rožmitálském domově důchodců v tomto roce se bude konat ve čtvrtek 18. prosince v tamní kapli. Začátek je opět od 14.30 hod.

  Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby si vás dovoluje pozvat na tradiční předvánoční koncert svých žáků, který se uskuteční ve čtvrtek 18. prosince od 16.00 hodin v městském kostele.

  Betlémské světlo
  I letos nám skauti až z Betléma přivezou plamínek světla – symbol narození Ježíše. Světlo by mělo dorazit na vlakové nádraží v Rožmitále v sobotu 20. prosince v 16.16 hod. V 18.00 pak bude předáno na začátku mše v městském kostele do opatrování zdejší duchovní správě. V kostele pak bude uchováváno až do Štědrého dne a bude možno si je roznést do svých domovů.

  Prosba o pomoc při organizování "Tříkrálové sbírky 2009"
  P. Prokop se obrací na dobrovolníky, kteří by chtěli dělat doprovod, dozor, ochránce Tříkrálovým koledníkům (tzv. vedoucí skupinky) při charitní "Tříkrálové sbírce", která každoročně probíhá v lednu kolem svátku Tří králů a letos by v Rožmitále proběhla už poosmé. Vedoucím skupinky se může stát ten, kdo vlastní občanský průkaz. Zájemci se mohou hlásit do 15. 12. 2008 u J. Horníkové nebo H. Hochmutové (tel. 604 954 867). Pokud by se někdo chtěl zapojit do charitního koledování i v okolních vesnicích a vytvořit s dětmi skupinku, budeme též rádi.

  V době od 13. do 20. listopadu se P. Prokop účastní pouti do Svaté země a na horu Sinaj. V těchto dnech nebudou v Rožmitále slouženy mše sv. Pouze v sobotu 15. 11. bude od 18.00 hod. v městském kostele mše s nedělní platností, kterou odslouží pan vikář Charypar z Březnice. Na něj se také obracejte v naléhavých záležitostech, jako jsou pohřby či pomazání nemocných. P. Prokop prosí o modlitbu za zdar pouti. I on bude na svatých místech pamatovat na všechny farníky a čtenáře FZ.

  V úterý 11. listopadu se P. Prokop zúčastní pravidelného školení pro mladé kněze na biskupství v Č. Budějovicích. Ani v tento den tedy nebude slavena mše sv. v městském kostele. Intence, tak jako v případě pouti do Izraele, bude odsloužena v místě pobytu.

  Druhá listopadová mše v rožmitálském domově důchodců se koná ve čtvrtek 27. listopadu od 14.30 hod. v ústavní kapli.

  Bohoslužby o svátcích zemřelých
  O slavnosti Všech svatých v sobotu 1. listopadu bude slavena mše od 18.00 hod. v městském kostele. Při vzpomínce na všechny věrné zemřelé v neděli 2. listopadu bude mše sloužena v kostele farním ve Starém Rožmitále od 8.15 hod. Po ní bude následovat krátká pobožnost na místním hřbitově.

  V neděli 2. 11. se v našich kostelích také uskuteční „dušičková sbírka“ na podporu činnosti diecézní Charity. Při sbírce na misie dne 19. 10. se ve Starém Rožmitále vybralo 6 254 Kč, 1 778 Kč ve Hvožďanech a v Bohutíně 1 908 Kč. P. Prokop všem dárcům srdečně děkuje.

  Plnomocné odpustky
  V době na počátku listopadu je možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Podle ustanovení církve lze tyto odpustky získat 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den při návštěvě kteréhokoli kostela. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Sv. otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky pro duše v očistci, navštíví-li dotyčný hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

  Mše v rožmitálském domově důchodců bude sloužena ve čtvrtek 6. listopadu od 14.30 hod.

  I na listopad přichystala místní pobočka křesťanské akademie zajímavou přednášku. Tentokrát promluví psycholožka MUDr. Marie Goldmanová na téma "Cesta domů". Přednáška je plánována na pátek 7. listopadu, začne v 18.30 hod. v Modrém salonku ZUŠ JJR na náměstí v Rožmitále.

  V sobotu 8. listopadu P. Prokop prosí o pomoc s úklidem listí v okolí rožmitálského farního kostela. Začátek brigády je plánován na 8.30 hod. Přineste si, pokud máte, svoje hrábě a případně i kolečka. Listí je třeba dostat dolů k silnici, odkud je později odvezou technické služby. P. Prokop také velice děkuje všem, kdo už v předstihu v říjnu hrabali a odváželi spadané listí.

  V úterý 14. října se koná v Českých Budějovicích kněžský den, kterého se zúčastní i P. Prokop. Z tohoto důvodu nebude v Rožmitále v tento den sloužena mše sv. Intence bude odsloužena v Č. Budějovicích.

  Druhá říjnová mše v rožmitálském domově důchodců bude sloužena ve čtvrtek 16. října, a to od 14.30 hod. v kapli domova.

  Sbírky z neděle 19. října budou určeny na podporu katolických misií ve světě. Budou poukázány Papežskému dílu šíření víry. V tuto neděli také oslavíme podle staré tradice slavnost posvěcení našeho farního kostela ve Starém Rožmitále.

  V rámci podzimního semestru Křesťanské akademie v Rožmitále budeme moci vyslechnout přednášku akad. arch. Aleše Brotánka Pasivní domy – bydlení budoucnosti. Přednáška se uskuteční v pátek 24. října od 18.30 hod. v Modrém salonku Brdského památníku na Náměstí v Rožmitále pod Třemšínem.

  V den památky sv. andělů strážných ve čtvrtek 2. října bude sloužena mše sv. v rožmitálském domově důchodců. Začátek bohoslužby je ve 14.30 hod. v kapli domova.

  Na sobotu 4. října pozval pan biskup Paďour děti do Pelhřimova na dětskou diecézní pouť. Společně s dětmi z naší farnosti se pouti zúčastní i P. Prokop. Z tohoto důvodu nebude slavena večerní mše sv. v městském kostele, intence bude odsloužena v Pelhřimově.

  Slavnost posvěcení městského kostela (103 let) si letos připomeneme při mši sv. ve středu 8. října.

  Po celý měsíc říjen bude možnost modlitby sv. růžence vždy půl hodiny před mší sv. Výjimkou je čtvrtek, kdy se modlíme růženec až po skončení ranní mše v městském kostele.

  Na žádost p. V. Haška byla tichá mše v městském kostele přesunuta z úterý na středu, neboť z pracovních důvodů p. Hašek nemůže ve středu při bohoslužbě hrát.

  Koncert pro violoncello a orchestr
  V neděli 26. října 2008 se v 16 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále uskuteční premiéra koncertu pro violoncello a orchestr Jakuba Jana Ryby z roku 1800. Účinkují: Petr Pitra – violoncello, Marek Štryncl – dirigent, Festivalový orchestr Rybova kraje. Na programu také Kasace in C od téhož autora.

  Vstupné 100 Kč, rezervace vstupenek na tel. 721 865 852 nebo osobně u Ivany Hoyerové. Jsme rádi, že si interpreti vybrali náš kostel, který byl inspirací Rybovi, je inspirací nám a bude jí jistě i jim samotným.
  Koncert u příležitosti 243. výročí narození Jakuba Jana Ryby pořádají Společnost Jakuba Jana Ryby, Město Rožmitál pod Třemšínem a Římskokatolická farnost Starý Rožmitál. Po skončení koncertu se uskuteční krátká vzpomínka u Rybova hrobu.
  Plakát (PDF)

  Přihlášky na výuku náboženství
  Přihlášky dětí, které chtějí nově chodit na hodiny náboženství, přijímá paní katechetka Hochmutová, tel. 739 081 521. Přihlášky je možno podat též na faře či v sakristii. Děti, které chodily na náboženství již v minulém školním roce, není nutné přihlašovat. Počítá se s nimi i na tento rok. Rodiče oznámí pouze případné změny.

  Dovolená duchovního
  Od pondělí 1. do soboty 13. září bude P. Ivo Prokop čerpat dovolenou. Mše sv. v této době v Rožmitále nebudou. Pouze v sobotu 6. září bude v městském kostele sloužit mši sv. s nedělní platností pan vikář Charypar. Začátek mše však bude mimořádně až od 19.00 hod.! Intence budou odslouženy v místě pobytu. V neodkladných záležitostech se prosím obracejte na výše jmenovaného pana vikáře z Březnice.

  Setkání mládeže v Bělčicích
  Od začátku letošního školního roku se budou konat vždy první sobotu v měsíci setkání mládeže z našeho nepomuckého vikariátu. Setkání se uskuteční pokaždé v jiné farnosti. Začíná se v sobotu 6. září na faře v Bělčicích, kde bude od 18.00 hod. sloužit mši sv. P. Bohuslav Richter ze Slivice. Po mši bude následovat beseda s účastníkem Světového setkání mládeže v Sydney. Všichni mladí křesťané jsou srdečně zváni.

  Svěcení jáhnů
  V tutéž sobotu 6. září zažije naše diecéze velice radostnou událost. Z rukou pana biskupa Paďoura přijmou jáhenské svěcení čtyři kandidáti kněžství, kteří letos ukončili svou přípravu v semináři. Jsou to Stanislav Brožka z farnosti Netolice, Jan Hamberger z farnosti Lhenice, Petr Hovorka z farnosti Velešín a Josef Prokeš z farnosti Rudolfov. Podpořte je v jejich úsilí modlitbou a třeba i osobní účastí na této krásné slavnosti, která se koná v českobudějovické katedrále od 10.00 hod.

  V neděli 7. září proběhne při mších v naší diecézi sbírka na bohoslovce. Vzhledem k tomu, že v tuto neděli u nás v Rožmitále mše nebude, uskuteční se sbírka již v sobotu 6. září při večerní mši sv. V Bohutíně ve Hvožďanech pak až následující neděli.

  Poděkování za letošní úrodu opět spojíme se starorožmitálskou poutí, která se uskuteční přímo v den svátku Povýšení Svatého Kříže v neděli 14. září.

  V měsíci září bude sloužena mše sv. v rožmitálském domově důchodců pouze jednou, a to ve čtvrtek 18. 9. od 14.30 hod.

  Již tradičně bude v předvečer slavnosti sv. Václava (v sobotu 27. 9.) sloužena u kapličky na návsi v Sedlici zasvěcené tomuto českému patronovi mše sv. Začátek je od 19.30 hod.

  Pohřeb Msgre Václava Dvořáka
  P. Prokop prosí o modlitbu za Msgre Václava Dvořáka, dlouholetého generálního vikáře naší diecéze, který zemřel 30. 7. 2008 ve věku 86 let. Pohřeb se koná v sobotu 9. 8. od 10 hod. v českobudějovické katedrále.

  V úterý 5. srpna nebude v Rožmitále večerní mše sv.

  Letošní pouť na Třemšín se koná v neděli 10. srpna. Na vrcholku u nově opravené kapličky Proměnění Páně bude sloužena mše sv. od 10.30 hod. Občerstvení bude opět zajištěno díky hasičům z Roželova. Mše sv. ve Starém Rožmitále, ve Hvožďanech ani v Bohutíně nebudou.

  V měsíci srpnu jsou naplánované mše sv. v rožmitálském domově důchodců na čtvrtky 14. a 28. 8. Začátek bude vždy ve 14.30 hod.

  Ve voltušské kapli sv. Anny budou na žádost některých farníků opět slaveny páteční bohoslužby. Začneme o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15.8. a budeme pokračovat až do konce srpna.

  Ve dnech 7. až 11. července bude P. Prokop čerpat dovolenou. Mše sv. v Rožmitále tudíž nebudou. V naléhavých případech P. Prokopa opět zastoupí pan vikář Charypar z Březnice.

  V rožmitálském domově důchodců budou slouženy mše sv. ve čtvrtek 17. a poté 31. července. Začátek je vždy ve 14.30 hod.

  Pouť v Bohutíně a ve Voltuši
  V letošním roce připadá na stejnou neděli 27. července pouť v Bohutíně (sv. Marie Magdaléna 22. 7.) a ve Voltuši (sv. Anna 26. 7.). Z tohoto důvodu dojde k mimořádné změně v čase konání bohoslužeb. Především bude mše s nedělní platností ve Hvožďanech sloužena již v sobotu 26.7., a to od 16.00 hod. V neděli 27.7. pak začnou poutní bohoslužby v Bohutíně již od 9.45 hod. a ve Voltuši v 11.30 hod. V neděli tedy mše ve Hvožďanech nebude a ve Starém Rožmitále se uskuteční v obvyklý čas, tedy od 8.15 hod.

  Tradiční pouť na Třemšín se uskuteční v neděli 10. 8. Poutní mše sv. tam bude sloužena od 10.30 hod.

  Mše sv. v Bohutíně se výjimečně nekoná v neděli (5. července), ale již v sobotu 4. července, a to od 16 hodin. Důvodem přeložení je pouť ve Hvožďanech.

  Poslední předprázdninová mše bude v domově důchodců sloužena ve čtvrtek 26. 6. od 14.30 hod.

  Velká bojová hra
  Na závěr školního roku zveme děti v pátek 27.6. na pěknou bojovku plnou napětí, akčních prvků a dobrodružství. Cesta za pokladem povede divokou přírodou, a tak je třeba, aby děti měly tepláky, gumovky triko s dlouhým rukávem, popřípadě slabší bundu. Vše bude jištěno a děti budou průběžně sledovány. Hra bude zakončena táborákem na farské zahradě, kam jsou srdečně zváni i rodiče a ostatní farníci. Začátek hry je v 17.30 hod. před domem č. 14 (u Hochmutů) ve Starém Rožmitále. Táborák na faře začne zhruba ve 20.00 hod. Pokud by pršelo, může být vše přesunuto na sobotu. Více informací se dozvíte u Heleny a Milana Hochmutových.

  V kapli rožmitálského domova důchodců bude ve čtvrtek 12. června od 14.30 hod. sloužena mše sv.

  Ve středu 18. června bude mimořádně mše sv. v městském kostele už od 8.00 hod. ráno a ve čtvrtek 19. června naopak až od 18.00 hod. večer. Důvodem je vikariátní setkání katechetů, na něž byl P. Prokop pozván.

  Mimořádné změny v konání mší sv.
  V úterý a ve středu 3. a 4. června se P. Prokop zúčastní kněžské pouti do Bavorska, mše sv. v Rožmitále se nebudou konat. Vzhledem k tomu, že není znám přesný čas návratu z Bavor, je čtvrteční mše sv. (5. 6.) přeložena na večer od 18.00 hod. Všechny intence budou odslouženy v místě pobytu P. Prokopa.

  První svaté přijímání
  Při nedělní mši sv. 8.6. přistoupí v naší farnosti k 1. sv. přijímání osm dětí. Prosím vás o modlitby za tyto děti, aby přijetí Nejsvětější svátosti bylo opravdu začátkem jejich velkého přátelství s Kristem. Zpověď těchto dětí jsem naplánoval na sobotu 7. 6., a to od 16.30 hod. v městském kostele. Jsou zváni též rodiče, aby šli dětem příkladem a také přistoupili k svátosti smíření.

  P. Prokop by chtěl rád jménem svým i jménem všech zúčastněných dětí poděkovat za náročnou přípravu dětské vikariátní pouti, která se konala v sobotu 24. května. Především se sluší jmenovat paní katechetku Hochmutovou a Inku Holanovou, na nichž leželo nejvíce organizačních starostí, ale vděčnost patří i všem ostatním, kdo jakýmkoliv způsobem přispěli. Zaplať vám Pán Bůh.

  Všem maminkám vyprošuje P. Prokop k jejich svátku, který letos slavíme na Boží Hod svatodušní, hojnost darů Ducha svatého.

  V úterý 13. května se P. Prokop zúčastní v Českých Budějovicích kněžského dne. Mše sv. proto v Rožmitále nebude a intenci odsloužím v místě pobytu.

  První květnová mše bude sloužena v rožmitálském domově důchodců ve čtvrtek 15.5., a to od 14.30 hodin v kapli domova.

  Letošní svatojánská pouť v kostele na Náměstí v Rožmitále připadá na neděli 18. května. Je to zároveň slavnost Nejsvětější Trojice, a tak této slavnosti budou odpovídat i liturgické texty při mši sv., která bude sloužena od 8.15 hod.

  Zatímco v minulých letech jezdily děti z naší farnosti na vikariátní poutě do různých koutů diecéze, letos se tato dětská pouť koná u nás. Uskuteční se v sobotu 24. 5. Očekáváme účast okolo 150 – 200 dětí. Jde tedy o docela náročnou akci. Prosím vás tedy o modlitby za její zdárný průběh a předem děkuji všem za spolupráci a pomoc. V tento den bude sloužena mše sv. od 9.30 hod. ve farním kostele ve Starém Rožmitále a večerní mše už nebude.

  Slavnost Těla a Krve Páně si letos připomeneme v neděli 25. května. Po mši sv. bude jako obvykle eucharistický průvod kolem kostela. Těším se, že se opět zúčastní sypáním kvítků před Nejsvětější svátost i děti.

  V úterý večer dne 29. dubna se na rožmitálské faře sejdou katecheti a katechetky k přípravě dětské vikariátní poutě. Z tohoto důvodu bude mše tento den v městském kostele sloužena již od 17.00 hod.

  Jak je již krásnou tradicí, modlíme se v květnu po mši sv. vždy ve středu loretánské litanie. Samostatné májové pobožnosti nám pak zpříjemní nedělní odpoledne. První májová bude hned ve čtvrtek 1. května po mši sv. v 8.00 hod. v městském kostele. Na první nedělní májové ve farním kostele se sejdeme v 4. 5. od 17.00 hod.

  Tato slavnost, připadající letos na čtvrtek 1. května, bude v souladu s liturgickými předpisy přeložena na neděli 4. 5. Na prvního máje tak oslavíme památku sv. Josefa Dělníka.

  Kostelní sbírky z neděle 4. května jsou podle rozhodnutí pana biskupa určeny na potřeby naší českobudějovické diecéze.

  I na letošní květen plánujeme pouť na krásné místo v lesích – k soše Panny Marie Březnické nad Voltuší. Putovat budeme již v sobotu 3. května, a to pěšky či na kole. Pro ty, kdo mají potíže s pohybem, dojednáme otevření závory a povolení k vjezdu autem. Mše sv. se uskuteční v 11.00 hod. a po ní bude možnost posedět, popovídat si a doplnit dobra duchovní i lahůdkami pro tělo z vlastních i farních zásob (špekáčky, pivo, tatranky), jak už se stalo dobrým zvykem. Prosím o modlitbu za dobré počasí a zdar pouti. Večerní mše sv. v městském kostele už v tento den nebude.

  Sváteční den 8. května si můžeme zpříjemnit výletem za buky po chráněných koutech brdských lesů, který pořádá křesťanská akademie a na němž nás již tradičně bude se zasvěceným výkladem doprovázet pan Ing. Hrdina. Začátek výletu je u křížku na Teslínech ve 13.00 hod. Účast je možná na kole či v autě.

  Na pomoc křesťanům ve Svaté zemi jsme při sbírce v neděli 30. 3. vybrali 6 375,- Kč.

  Ve čtvrtek 17. dubna zve P. Prokop členy farní rady na schůzku, která se uskuteční v městském kostele sv. Jana Nepomuckého a to od 18.00 hod. Na programu bude tentokrát pouze jeden bod, a to konečné stanovení počtu a vzhledu nových kostelních lavic.

  Ve čtvrtek 24. dubna bude od 14.30 hodin sloužena mše sv. v rožmitálském domově důchodců.

  V pátek 25. dubna bude mít P. Prokop v rámci zdejší pobočky křesťanské akademie přednášku na téma „Historie a vývoj liturgie“. Pokusí se naznačit, co lze v liturgii měnit a co nikoliv, jak vypadala mše sv. v různých dobách, a též jak lidé v průběhu staletí bohoslužbu vnímali. Začátek je od 17.30 hod. v Modrém salonku ZUŠ na Náměstí.

  Kostelní sbírky v sobotu 26. a v neděli 27. dubna budou určeny na pořízení výše zmiňovaných lavic.

  Veliké díky patří našemu emeritnímu panu faráři P. Stulíkovi, který přispěl na zakoupení nových lavic do městského kostela opravdu velkorysou částkou 50 tisíc korun. Pomalu se tak díky mnoha štědrým lidem blížíme k dosažení potřebné sumy. Obdrželi jsme také celkem výhodnou cenovou nabídku na zhotovení těchto lavic, a tak po odsouhlasení farní radou už nic nebude bránit, abych zadal jejich výrobu.

  Středeční biblické hodiny prozatím pokračovat nebudou, neboť ve středu plánuji až do začátku června konat s dětmi přípravu na první svaté přijímání.

  19. března bude mše sv. sloužena už v 8.00 hod. v městském kostele.

  P. Prokop opět prosí dvanáct mužů, kteří budou ochotni zúčastnit se při mši na památku Poslední večeře Páně na Zelený čtvrtek starobylého obřadu mytí nohou. Po mši je rád uvítá při večeři na faře.

  Na Bílou sobotu bude možno během dne navštívit ve farním kostele Boží hrob a adorovat zde umučeného Spasitele. Prosím, aby se zájemci zapsali na listinu, která bude v předstihu k dispozici v kostele. Kostel by neměl ani na chvíli zůstat prázdný.

  Od pondělí 31. března do pátku 4. dubna nebude P. Prokop přítomen ve farnosti a tudíž ani nebudou slouženy mše sv. Intence P. Prokop odslouží v Českých Budějovicích.

  V neděli 6. dubna se od 16.00 hod. koná v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále koncert učitelů a žáků zdejší Základní umělecké školy. Koncert je pořádán k 193. výročí úmrtí Jakuba Jana Ryby. Po skončení následuje krátká vzpomínka u Rybova hrobu. Vstupné je dobrovolné.

  Poprvé po Velikonocích bude sloužena v kapli domova důchodců mše sv. ve čtvrtek 27. března od 14.30 hod. a poté 10. dubna v tutéž dobu.

  V úterý 8. dubna se P. Prokop zúčastní pravidelného školení mladých kněží na biskupství v Č. Budějovicích. Mše svatá v Rožmitále tento den nebude.

  V úterý 4. března se P. Prokop zúčastní v zastoupení nemocného pana vikáře schůze na biskupství. Z tohoto důvodu v Rožmitále nebude mše sv. Intenci P. Prokop odslouží v Č. Budějovicích.

  Vzhledem k blízkosti Velikonoc a s tím spojeným povinnostem se nebudou konat středeční setkání nad Písmem. Po svátcích P. Prokop opět oznámí, kdy bude pokračování.

  Ve čtvrtek 6. března bude sloužena mše sv. v rožmitálském domově důchodců. Začátek je od 14.30 hod. ve společenské místnosti v 1. patře.

  V neděli 9. března přivítáme na mši ve farním kostele ve Starém Rožmitále zpěváky z Bohutína, kteří bohoslužbu doprovodí skladbou Stabat Mater od G. B. Pergolesiho. Kvůli jejich přípravě přede mší sv. nebude křížová cesta.

  Ve středu 11. března bude v městském kostele sloužena mše sv. mimořádně už ráno od 8.00 hod. Naopak ve čtvrtek 12. března bude až večer od 18.00 hod. Důvodem je zpovědní den (viz níže).

  Ve čtvrtek 12. března budu zpovídat v městském kostele už od 16. hod. Zpovídat přijede i P. Škrňa ze Svaté Hory, který též bude sloužit v 18.00 mši sv.

  Podle liturgických předpisů je v letošním roce krásná slavnost sv. Josefa přeložena na sobotu 15. března. Pěstouna Páně si připomeneme při večerní mši sv. v 18.00 hod.

  Březnová beseda křesťanské akademie se koná v neděli 16.3. a to od 17.00 hod. v Modrém salonku Brdského památníku. Tentokrát se setkáme s panem Ondřejem Fibichem. Název besedy je Šílený Ondřej a jiné pověsti z Rožmitálska z knihy Prácheňský poklad.

  Květnou nedělí 16. března vstoupíme do Svatého týdne. Prosíme, aby si věřící přinesli ratolesti, které budeme na začátku mše sv. světit.

  V rožmitálském domově důchodců bude sloužena mše svatá ve čtvrtek 21. února, a to od 14.30 hodin ve společenské místnosti v 1. patře.

  Kostelní sbírky z neděle 24. února budou určeny Svatému otci jako takzvaný haléř sv. Petra, což je fond umožňující papeži rychle pomáhat potřebným, které kdekoliv na světě postihlo nějaké neštěstí. Za příspěvky předem děkujeme.

  Z důvodu přednášky, kterou mám mít večer v úterý 26. 2. na Dobříši, bude v tento den sloužena mše sv. už ráno od 8.00 hod. v městském kostele.

  V úterý 12. února se opět koná na českobudějovickém biskupství školení mladých kněží, jehož se zúčastní i P. Prokop. V tento den tedy v Rožmitále nebude sloužena mše sv.

  Mše sv. především pro děti a mládež bude poprvé v tomto roce sloužena v sobotu 16. února v městském kostele. Začátek je jako obvykle v 18.00 hod.

  Dne 7. února bude v kapli rožmitálského domova důchodců sloužena mše sv., jejíž začátek bude jako obvykle ve 14.30 hod. v jídelně domova.

  Na sobotu 31. května plánuje zdejší organizace KDU-ČSL ve spolupráci s farností tak jako v minulých létech farní poutní zájezd. Záměrem je letos navštívit Polnou u Jihlavy, kde se nachází skvost baroka – jeden z největších kostelů u nás, který prošel v uplynulých létech náročnou rekonstrukcí. Navštívíme též Santiniho kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou. Autobusem nás poveze pan Štěpán z Voltuše. Cena se nebude příliš lišit od loňského zájezdu a bude ještě upřesněna.

  Česká křesťanská akademie v Rožmitále p.Tř. a Hvožďanech pořádá v modrém salónku Brdského památníku v pátek 15. 2. 2008 v 18.30 večer s bratrem Martinem (P. Karlem Satoriou, OCSO) na téma Vždyť jde o život. Před několika lety přišla skupinka trapistických mnichů do Čech. Kdo jsou a kam směřují? Trapistický řád je velmi přísný. Mniši tráví denně na bohoslužbách tři a půl hodiny a nejméně půlhodinu v modlitbě soukromé. Zachovávají mlčení, střídmost a odloučenost od světa. Hodně fyzicky pracují. A co dál? Přijďte se zeptat.

  Na nové lavice do městského kostela se ve vánočním období vybralo 39.451,- Kč a v neděli 27.1. Kč 8.067,- Celkem tedy 47.518,- Kč. Pokud by někdo chtěl přispět na nové lavice rovnou na účet, může tak učinit: ČSOB a.s, Poštovní spořitelna, č. ú. 153 122 156 / 0300.

  Biblické hodiny na faře se budou konat jedenkrát za 14 dní, tudíž další se uskuteční na Popeleční středu 6. 2. a pak až ve středu 20. 2.

  Středeční setkávání nad Písmem svatým budou po vánoční přestávce pokračovat na faře od 23. ledna. S ohledem na dosavadní zkušenosti prosím zájemce, aby se předem telefonicky ohlásili. Hodí se, když vím, s kolika návštěvníky mohu počítat, případně když budu vědět, že nikdo nepřijde a neztratím čas zbytečným čekáním.

  V rámci besed České křesťanské akademie si vás dovoluji pozvat na svou přednášku s tématem Pius XII. a II. světová válka. Beseda se uskuteční v pátek 25. ledna od 18.30 hod. v Modrém salonku Brdského památníku na rožmitálském náměstí.

  V sobotu 2. února o svátku Uvedení Páně do chrámu (na Hromnice) budou při mši sv. svěceny hromniční svíce. Podobně budou k dispozici pro zájemce i v neděli 3. února, kdy bude po mši sv. udělováno též svatoblažejské požehnání.

  V lednu 2008 budou slouženy mše sv. v rožmitálském domově důchodců ve čtvrtek 10. 1. a 24. 1., vždy od 14.30 hod.

  V Bohutíně se bohoslužby o Vánocích kromě nedělí konají také během církevních svátků (25. 12., 26. 12., 1. 1. 2008). Začátek je v 11.30, výjimkou je 1. leden 2008, kdy bohoslužba začíná ve 14.00 a zazní při ní Rybova Česká mše vánoční.

  V úterý 11. 12. se P. Ivo Prokop zúčastní pravidelného školení mladých kněží na biskupství v Českých Budějovicích. Mše sv. proto v tento den v Rožmitále nebude.

  Ve čtvrtek 13. 12. bude sloužena mše sv. v rožmitálském domově důchodců. Začátek je jako obvykle ve 14.30 hod. Mši doprovodí zpěvem náš dětský sbor.

  Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby si vás dovoluje pozvat na tradiční předvánoční koncert svých žáků, který se uskuteční ve čtvrtek 20. prosince od 16.00 hodin v městském kostele.

  Mše sv. se zaměřením pro děti a mládež bude sloužena v pátek 21. 12. od 18.00 hod. v městském kostele. Zazpívá při ní dětská schola.

  Skauti i letos přivezou z Ježíšova rodiště plamínek světla symbolizující radost a naději Vánoc. Do Rožmitála připutuje Betlémské světlo v sobotu 22. 12. v 16.19 hod. na vlakové nádraží. V 16.45 hod. by pak mělo dorazit pod adventní strom na Náměstí. Později bude plamínek hořet na paškálu v kostele sv. Jana Nepomuckého i ve farním kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále.

  K přípravě na vánoční svátky patří i přijetí svátosti pokání. V adventě tudíž budu zpovídat půl hodiny před každou mší sv. a na požádání i po mši. Je možno si domluvit zpověď i na faře. Ve středu 19. 12. pak plánuji zpovědní den. Ke zpovědi bude možno přistoupit v městském kostele od 16.00 hod. Účast na zpovídání přislíbil i P. Škrňa ze Svaté Hory. Upozorňuji, že na Štědrý den a na Boží hod vánoční se zpovídat nebude.

  V prosinci se středeční rožmitálské schůzky s povídáním o nedělních kázáních nekonají.

  Ve čtvrtek 15. listopadu 2007 je plánována mše sv. v rožmitálském domově důchodců. Začne ve 14.30 v jídelně domova.

  Na pátek 16. listopadu připravila místní pobočka České křesťanské akademie besedu s panem Mgr. Davidem Fischerem o obyvatelích našich vodních toků, rybníků a louží. Přednáška o obojživelnících a racích bude provázena promítáním. Začátek je v 18.30 hodin v Modrém salonku Brdského památníku.

  1/3 nedělní sbírky dne 18. listopadu bude určena pro Českou biblickou společnost a České katolické biblické dílo na šíření Písma svatého.

  Podobně jako v předchozích letech bude i letos o slavnosti Všech svatých ve čtvrtek 1. 11. sloužena mše ve farním kostele ve Starém Rožmitále, a to od 18.00 hod. Po mši bude ještě následovat pobožnost za zemřelé u kříže na starorožmitálském hřbitově. Doporučuji přinést si na tuto pobožnost svíčky či baterky, a to nejen pro větší působivost večerního shromáždění, ale i z praktických důvodů, neboť na hřbitově bývá už hodně tma. V tentýž den bude od 14.30 sloužena mše sv. též v domově důchodců.

  Na Dušičky (v pátek 2. 11.) bude sloužena mše sv. jako obvykle v městském kostele od 18.00 hod. a také od 16.00 hod. ve Hvožďanech.

  V neděli 4. listopadu se koná v kostelích takzvaná dušičková sbírka, jejíž výtěžek bude určen pro českobudějovickou diecézní charitu.

  P. Ivo Prokop se od nedělního večera 4. 11. do sobotního dopoledne 10. 11. účastní kněžských duchovních cvičení na Svaté Hoře. V uvedenou dobu tudíž nebude přítomen ve farnosti a nebude po většinu dne ani dostupný na mobilním telefonu. Případné závažné záležitosti prosím raději sdělte pomocí SMS. Zastupovat bude jako obvykle v nezbytných případech pan vikář Charypar z Březnice. Intence mší sv. odsloužím na Svaté Hoře.

  Od listopadu opět začíná zimní přestávka v konání bohoslužeb v kapli sv. Anny ve Voltuši. Znovu se zde začneme scházet až po Velikonocích v dubnu 2008. P. Ivo Prokop děkuje všem, kdo sem po celé léto přicházeli a pečovali o chválu Boží.

  Úklid listí v okolí farního kostela ve Starém Rožmitále je letos plánován na sobotu dopoledne 10. listopadu. Prosíme o hojnou účast, aby se vše podařilo uklidit co nejrychleji, a též doporučujeme přinést si své hrábě a případně i přivézt kolečko. Listí je třeba dostat k silnici, aby je mohly technické služby odvézt.

  Dne 16. 10. bude mimořádně sloužena mše sv. v městském kostele v Rožmitále již od 8.00 hod. ráno. Večerní mše sv. nebude.

  V sobotu 20. října plánujeme na rožmitálské faře společenství mladých. Tématem bude připomínka letního setkání mládeže v Táboře (Klokotech). Zveme jak ty, kdo v Táboře byli, tak i ty, kdo neměli příležitost se této pěkné akce zúčastnit. Začátek bude v 19.30 hod.

  V souladu s liturgickým kalendářem slaví farní kostel ve Starém Rožmitále výročí svého posvěcení v neděli 28. října, podobně jako všechny kostely, u nichž není známo datum jejich konsekrace.

  V neděli 28. října od 17.00 hod. se v rožmitálském farním kostele uskuteční při příležitosti 242. výročí narození Jakuba Jana Ryby koncert žáků a učitelů Základní umělecké školy Jakuba Jana Ryby. Po jeho skončení se bude konat vzpomínka u Rybova hrobu.

  P. Ivo Prokop Vás zve na povídání o nedělním kázání (formou dotazů, odpovědí, diskuse). První setkání se bude konat ve středu 10. 10. od 19.30 hod. Více v úvodním slovu zpravodaje č. 15.

  V úterý 9. října se z důvodu kněžského dne nekoná večerní mše v Rožmitále.

  V říjnu budou v rožmitálském domově důchodců mše slouženy ve čtvrtek 4. 10. a 18. 10., vždy od 14.30 hod. v kapli domova.

  Česká křesťanská akademie v Příbrami Vás zve na přednášku a diskusi s biskupem Václavem Malým na téma "Křesťanství a lidská práva". Akce se koná v úterý 2. října v 19.00 hod. v Knihovně Jana Drdy, Nám. T. G. Masaryka 156, Příbram.

  Česká křesťanská akademie v Rožmitále p. Tř. pořádá večer s RNDr. Janem Štěpánem na téma "T. G. Masaryk a náboženství". Akce se koná v Brdském památníku v Rožmitále (Náměstí 23) v pátek 19. 10. 2007 v 18.30 hod.

  6. října se na Svaté Hoře v Příbrami koná diecézní pouť dětí z českobudějovické diecéze. V 10.30 bude sloužit mši budějovický biskup Mons. Jiří Paďour.

  V září se mše v rožmitálském domově důchodců koná pouze ve čtvrtek 20. 9. od 14.30 hod. v kapli domova.

  V předvečer svátku sv. Václava ve čtvrtek 27. září bude v 19.30 sloužena mše v Sedlici na návsi u kapličky zasvěcené tomuto národnímu patronovi.

  V pátek 28. září nebude sloužena mše v kapli ve Voltuši.

  Česká křesťanská akademie Milín zve na besedu s Mgr. Pavlem Motyčkou na téma "Má škola vychovávat?" Beseda se koná v obřadní síni Obecního úřadu v Milíně v pátek 21. září 2007, začátek je v 19 hodin.

  2. září 2007 byly oficiálně zprovozněny tyto stránky. Ať vám dobře slouží!

  9. září 2007 je v Bohutíně výjimečně bohoslužba již od 11 hodin (slouží P. Škrňa).

  P. Prokop má od 3. do 15. září 2007 dovolenou. V naléhavých případech se obracejte na P. Charypara z Březnice, tel. 318 682 289.